BASE – 09/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een banner op de website van de adverteerder met als titel “BASE PLATINUM. onbeperkt bellen, SMS’en & MMS’en naar alle netwerken” toont het logo van het product in kwestie, gevolgd door de volgende tekst: “Leef en bel in alle vrijheid met BASE PLATINUM. Voor 99€ per maand, bel, SMS en MMS je onbeperkt, dag en nacht, naar alle netwerken in België. Dat kan alleen met BASE PLATINUM, een luxe die je nergens anders kunt vinden. Een exclusief abonnement voor een PLATINUM lifestyle. Leef en bel in alle vrijheid. Leef en bel met BASE PLATINUM.”

Vervolgens wordt informatie meegedeeld, verdeeld over 3 rubrieken: “Hoe word je BASE PLATINUM?”, “Je bent nog geen BASE klant?” en “Hoe kan je van BASE PLATINUM DATA genieten?”

Daaronder bevindt zich een grijze kader met als tekst: “Word nu BASE PLATINUM: dit aanbod is voorbehouden aan de eerste 10.000 klanten.” gevolgd door de voorwaarden van het aanbod en tekst in kleine letters: “Dit aanbod is enkel geldig voor nationale oproepen, sms’en en MMS’en, uitgezonderd speciale nummers. Stuur een e-mail naar help@base.be of bel naar 1999 met uw BASE gsm of naar + 32 (0)486 19 1999 met om het even welk toestel (betalend) om de prijzen van oproepen naar speciale nummers te weten te komen (070, 077, 0900…) Het is exclusief voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik. Als dit normaal persoonlijk en privégebruik niet gerespecteerd wordt, meer bepaald in de volgende gevallen:
- je belt regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week;
- je belt regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken of door middel van oproepen die meteen na onderbreking verdergezet worden ;
- je maakt commercieel gebruik van je contract (meer bepaald voor call center of simbox doeleinden) en/of stelt het ter beschikking aan derden;
- je stuurt meer dan 300 SMS'en per dag en 5000 SMS'en per maand;
- je stuurt meer dan 50 MMS'en per dag en meer dan 400 MMS'en per maand naar BASE en e-mailadressen;
- je stuurt meer dan 20 MMS'en per dag en meer dan 100 MMS'en per maand naar de andere mobiele netwerken, behoudt BASE zich het recht voor om het leveren van diensten stop te zetten en/of je contract te beëindigen.

Als dit normaal persoonlijk en privégebruik voor BASE PLATINUM DATA niet gerespecteerd wordt, meer bepaald in de volgende gevallen:
- je dataverkeer vanuit België voor mobiel Internet bedraagt meer dan 1GB per dag en meer dan 5GB per maand;
- je dataverkeer vanuit België voor BlackBerry Internet Service bedraagt meer dan 50MB per dag en meer dan 400MB per maand, behoudt BASE zich het recht voor je 0,10€ per MB aan te rekenen.

Motivering van de klacht(en)

De reclame van Base op haar website is misleidend. De hoofdboodschap « BASE PLATINUM, onbeperkt bellen en sms’en en mms’en naar alle netwerken » verschijnt op de homepagina van de site. De voorwaarden van dit aanbod verschijnen op de volgende pagina’s en de formulering mbt een normaal, persoonlijk en privégebruik wordt in kleine letters vermeld. Dit aanbod is in werkelijkehid geenszins onbeperkt daar de communicaties beperkt zijn tot 6u/dag en 30u/week. Ook de SMS’en en MMS’en zijn onderworpen aan beperkingen. Bovendien is het niet toegelaten om regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken te bellen of dmv oproepen die meteen na onderbreking verdergezet worden.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de reclame “Base Platinum” als hoofdboodschap (boven in een zwart kader) vermeldt:“Base Platinum onbeperkt bellen, SMS’en en MMS’en naar alle netwerken” en vervolgens onderaan in kleine letters meedeelt dat het aanbod “exclusief voorbehouden is voor een normaal persoonlijk en privégebruik” (met daaronder beperkingen, ondermeer mbt de dagelijkse en wekelijkse duur van de telefoongesprekken, het aantal SMS’en en MMS’en).

Hoewel de Jury de inspanningen van de adverteerder waardeert om zijn aanbod voor de consument duidelijker te maken, is zij toch van mening dat het woord “onbeperkt”, zoals gebruikt in de reclame van “Base Platinum”, niet gerechtvaardigd is, aangezien de diensten waarvan sprake onderhevig zijn aan de beperkingen zoals weergegeven in de reclame in kwestie.

De Jury is derhalve van mening dat het woord “onbeperkt” van aard is om de consument te misleiden mbt de kenmerken van de aangeboden diensten en hem ertoe kan brengen een besluit over transacties te nemen die hij anders niet zou hebben genomen, wat strijdig is met art. 94/6 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, alsook met de artikelen 3 en 5 van de IKK Code.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht zijn reclame “Base Platinum” te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de voornoemde bepalingen, en in afwachting daarvan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft voorgesteld de reclame te wijzigen als volgt (Franstalige versie, vertaling volgt nadien op website):

« La limitation à un usage personnel et privé normal n’est pas respectée en cas de fraude (tels que, entre autres : usage commercial du contrat, notamment à des fins de call center ou de simbox, et/ou mise à disposition de tierces personnes), d’usage malhônnete ou, plus généralement, d’usage non conforme à celui que l’on est en droit d’attendre d’un client concluant un contrat de téléphonie mobile (tel que notamment : usage du gsm comme baby phone). De tels cas seront présumés dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :
-vous appelez régulièrement plus de 6 heures par jour et/ou 30 heures par semaine ;
-vous appelez régulièrement plus de 3 heures de façon ininterrompue et/ou par biais de conversations poursuivies immédiatement après leur interruption ;
-vous envoyez plus de 300 SMS par jour et/ou 5000 SMS par mois ;
-vous envoyez plus de 50 MMS par jour et/ou plus de 400 MMS par mois vers BASE et/ou les adresses e-mail ;
-vous envoyez plus de 20 MMS par jour et/ou plus de 100 MMS par mois vers les autres réseaux mobiles ;
-pour l’internet mobile, vous transférez plus d’1GB de données par jour et/ou plus de 5 GB par mois depuis la Belgique ;
-pour Blackberry Internet Service, vous transférez plus de 50 MB de données par jour et/ou plus de 400 MB de données par mois depuis la Belgique.

Dans chacun de ces cas, BASE se réserve le droit de limiter la fourniture de services ou de suspendre et/ou de résilier votre contrat.

De Jury is van oordeel dat dit voorstel beantwoordt aan haar beslissing.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury vastgesteld dat de adverteerder haar standpunt deelt, te weten dat de aangeboden diensten inderdaad « onbeperkt zijn » in het kader van een « normaal, persoonlijk en privé-gebruik » en dat de kwantitatieve beperkingen die hij vanaf nu af aan zal vermelden in zijn reclame enkel gelden in geval van fraude (zoals beschreven door de adverteerder), oneerlijke praktijken en praktijken die niet overeenstemmen met wat men mag verwachten van een klant die een telefoniecontract afsluit.

Bovendien heeft de Jury genoteerd dat de disclaimers op internet zullen aangepast worden en deze in de andere media zullen volgen bij herdruk.

Mbt de advertenties in de geschreven pers ende affiches gaat de Jury uit van het principe dat enkel de reclame die reeds aangeleverd werd aan de media nog verschijnen zonder de aanpassingen, maar dat de adverteerder vanaf heden enkel nog aangepast en dus conform materiaal zal bezorgen aan de media.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BASE
Product/Dienst: Base Platinum
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/07/2008