BANK VAN DE POST – 10/06/2010

Beschrijving van de reclame

Affiches verwelkomen nieuwe klanten van de Bank van de Post (voornaam, foto, gemeente en rekening) met de tekst :
“De gratis rekening, alles inbegrepen1” voor de Jongerenrekening@bpo en
“ De online bank voor €0 1 (onder voorwaarden)” voor de Rekening@bpo.

Motivering van de klacht(en)

De dames hebben een voornaam, de heren een voornaam EN een familienaam. Infantilisering van de dames. Discriminatie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelt mee dat de campagne ‘Bank van de Post’ bankrekeningen voor iedereen voorstelt en dat deze campagne loopt van 4 mei 2010 tot 16 mei 2010. Met het voorafgaandelijk akkoord van de klant werd gebruik gemaakt van de volgende elementen:
-de foto van een klant die in de voorbije weken een zichtrekening heeft geopend.
-de voornaam van de klant (de familienaam wordt nooit vermeld).
-de gemeente waar de klant woont.
-het type rekening dat geopend werd (commerciële benaming van de rekening).
Deze informatie werd aan de adverteerder meegedeeld door de klanten n.a.v. het openen van de rekening. Adverteerder preciseert ook dat er bij het gebruik van deze gegevens geen enkel onderscheid werd gemaakt tussen vrouwelijke en mannelijke klanten, en dat in de affiches geen enkele familienaam werd vermeld.

In antwoord op de bijkomende vraag van de Jury betreffende het gratis karakter van de Jongerenrekening@bpo en de kosten voor de Rekening@bpo, heeft de adverteerder de officiële tarieven van de Bank van de Post meegedeeld, die beschikbaar zijn in de postkantoren en op zijn internetsite.

De Rekening@bpo en de Jongerenrekening@bpo zijn basispakketten, waarvan het principe eruit bestaat dat een aantal producten en diensten ((gelimiteerd of niet) gratis worden aangeboden. De inhoud van elk pakket wordt bepaald in functie van het profiel van de gebruiker. De Rekening@bpo is geschikt voor gebruikers die de voorkeur geven aan elektronische operaties. Dit pakket legt dus de klemtoon op elektronische geldopnemingen, pc banking en phone banking. Aan dit basispakket kunnen bijkomende producten en diensten toegevoegd worden, naar keuze van de klant en in functie van zijn gebruiksvoorkeuren.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de affiches volgende elementen gebruiken: de foto en voornaam van een klant (de achternaam wordt nooit gebruikt), dat deze gegevens door de klanten zelf werd gegeven na de opening van een bankrekening en dat bij het gebruik van deze gegevens geen enkel onderscheid werd gemaakt tussen de mannelijke en vrouwelijke klanten.

Daar de affiches geen enkele vorm van discriminatie omvatten, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te formuleren aangaande dit punt.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de affiches het volgende vermelden:
-de affiche met betrekking tot rekening@bpo :‘De online bank voor €01 (onder voorwaarden)’
-de affiche met betrekking tot Jongerenrekening@bpo : ‘De gratis rekening, alles begrepen1’.

Wat betreft de affiche met betrekking tot Rekening@bpo, is de Jury van mening dat de boodschap ‘‘De online bank voor €01 (onder voorwaarden)’ niet van aard is om de consument te misleiden daar de vermelding ‘(onder voorwaarden)’ voldoende duidelijk zichtbaar en leesbaar wordt vermeld in combinatie met de ‘1’ die verwijst naar de duidelijke mededeling op de affiche van de voorwaarden die van toepassing zijn. De aandacht van de consument wordt onmiddellijk gevestigd op de voorwaarden verbonden aan het aanbod. De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren aangaande dit punt.

Wat betreft de affiche met betrekking tot Jongerenrekening@bpo is de Jury van mening dat de term ‘gratis’ die geassocieerd wordt aan de termen ‘alles inbegrepen’ met zich brengt dat de gemiddelde consument hieruit begrijpt dat alle producten/diensten die verband houden met de rekening (‘alles inbegrepen’) effectief gratis zijn en dit zonder mogelijk(e) voorbehoud/voorwaarden/beperkingen. De Jury is derhalve van oordeel dat de termen ‘tout compris’ die geassocieerd worden met het woord ‘gratis’ in casu te absoluut gesteld zijn en derhalve van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden, wat strijdig is met art. 94/6, §1 en 94/7, §1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken (art. 88 en 90 §1 van de nieuwe wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken).

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury derhalve aan de adverteerder verzocht om de affiches met betrekking tot Jongerenrekening@bpo te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden in de toekomst.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BANK VAN DE POST
Product/Dienst: Zichtrekening
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/06/2010