BACARDI-MARTINI – 24/05/2007

Beschrijving van de reclame

Publicitaire actie op universiteitscampus waarbij stalen van het product werden uitgedeeld.

Motivering van de klacht(en)

Een reclamecampagne voor Mateus Rosé werd georganiseerd op de universiteitscampus van de UCL (LLN) waarbij minderjarigen stalen van het product gekregen hebben. Deze campagne is in strijd met het convenant inzake gedrag en reclame voor alcoholhoudende dranken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat zijn onderneming zeer waakzaam is aangaande de naleving van het convenant en in het bijzonder aangaande de problematiek van alcohol en jongeren. De actie in kwestie werd toevertrouwd aan een agentschap teneinde stalen te verdelen op het terrein. De instructies vermelden duidelijk dat het verboden is om stalen uit te delen aan minderjarigen. Aangezien blijkt dat deze instructies niet voor 100% nageleefd werden, heeft de adverteerder deze actie onmiddellijk stopgezet. De adverteerder stelde dat hij het betreurt dat minderjarigen stalen ontvangen hebben en hij bevestigde dat hij de nodige maatregelen zal nemen zodat deze situatie zich niet meer zou voordoen.

Jurybeslissing

Ondanks het feit dat de adverteerder aan zijn agentschap duidelijk instructies had gegeven conform het convenant inzake gedrag en reclame inzake alcoholhoudende dranken, heeft de Jury genoteerd dat de actie in kwestie tot gevolg heeft gehad dat er stalen van het product (zijnde een alcoholhoudende drank) werden uitgedeeld aan minderjarigen. Gelet op deze vaststelling, is de Jury van oordeel dat deze actie strijdig is met art. 5.1 van voorgenoemd convenant dat namelijk voorschrijft dat het verboden is om aan minderjarigen alcoholhoudende dranken te verdelen (of te laten verdelen).

Anderzijds is de Jury van mening dat het verdelen van het product in kwestie aan minderjarigen van aard is om minderjarigen aan te zetten tot de aankoop van alcoholhoudende dranken door te profiteren van hun gebrek aan informatie, hun onervarenheid of hun goedgelovigheid, hetgeen strijdig is met art. 4.4 van het voorvermeld convenant.

Desalniettemin heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder het nodige heeft gedaan om deze actie onmiddellijk te stoppen.

Tenslotte, hoewel de Jury zich bewust is van de moeilijkheid om het goede verloop van een dergelijke actie te controleren, beveelt zij de adverteerder aan om bijzonder aandachtig te zijn in de toekomst bij het organiseren van dergelijke acties, en dit teneinde te vermijden dat zulke inbreuken zich opnieuw zouden voordoen.

Gelet op wat voorafgaat, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: Mateus Rosé
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  24/05/2007