BACARDI-MARTINI – 10/10/2018

Beschrijving van de reclame

De klacht heeft betrekking op een promotionele actie op een stand van William Lawson’s tijdens het evenement Student Kick Off.

Motivering van de klacht(en)

De klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, heeft een klacht ingediend voor een schending van artikel 5.1. van het Alcoholconvenant.
Hij haalde aan dat op het evenement Student Kick Off te Gent een stand van William Lawson’s stond waar men gratis drank kreeg. Het ging ongeveer als volgt:

 • 1 iemand van de groep moest een Schotse rok aandoen;
 • De persoon met de Schotse rok moest meedoen aan een slingshot spel;
 • Daarna schoven alle personen van de groep door naar het tweede gedeelte met een balk waar de bekers werden ingezet en gevuld tot ongeveer de helft. Dan was het de bedoeling dat ze samen de balk ophieven en allemaal tegelijkertijd en in 1 keer hun beker leegdronken.

Iedereen die 1 euro betaalde, kon toegang krijgen tot het terrein. Het gaat niet om een verlengde van een horecazaak en de prijs van 1 euro is dermate laag dat in de praktijk iedereen toegang heeft.
De klager is van mening dat er gratis alcoholische dranken werden aangeboden op een plaats die kan beschouwd worden als de openbare weg. Hij merkt op dat er slechts één persoon een prestatie diende te leveren en dat de anderen de drank zonder prestatie kregen en verwijst naar de Jurybeslissing Duvel Moortgat 30/08/2017.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het evenement in kwestie op het Sint-Pietersplein in Gent doorging, dat afgesloten werd voor het verkeer en het publiek en dat bezoekers €1 toegang moesten betalen om het evenement te mogen bijwonen. Na betaling van de toegangsprijs kregen bezoekers een festivalbandje dat hen toeliet de site te verlaten en opnieuw te betreden.

Op het evenement waren er muziekconcerten op twee podia en verschillende bars en standen van merken waaronder de stand van zijn merk William Lawson’s. Via zijn extern agentschap bood hij de bezoekers een interactieve consumentenervaring. De stand werkte als volgt:

 • Er werden vermeldingen op de stand aangebracht met de vermelding “geen alcohol onder de 18”. Bezoekers die jonger leken dan 18 werden door het agentschap dat de stand beheerde gevraagd om een bewijs van leeftijd te leveren.
 • De stand was gericht op kleine groepjes vrienden van 18 jaar en ouder. Wanneer een groep wilde deelnemen, moest één van de leden tijdelijk zijn broek inruilen voor een kilt.
 • Daarna vond een behendigheidsspel plaats, waarbij vijf metalen flessen met behulp van een slinger neergekegeld moesten worden. Wanneer dit lukte werd de kleine groep vrienden een proevertje van William Lawson’s whisky met cola overhandigd dat zij konden nuttigen door het gezamenlijk en tegelijkertijd opheffen van een balk waarin de bekertjes werden geplaatst.
 • Elk proevertje bevatte slechts 5 cl van een vooraf klaargemaakte mix van William Lawson’s whisky met cola.
 • Elke deelnemer kreeg na afloop een stempel op de hand om te voorkomen dat iemand meermaals zou kunnen deelnemen.

De adverteerder betwist dat er een inbreuk zou gepleegd zijn op artikel 5.1 van het Convenant en haalde in dit verband het volgende aan:

 • De stand bevond zich niet op de “openbare weg”, doch betrof een speciaal ingerichte stand op het terrein van het evenement dat afgesloten was voor het verkeer en het publiek voor de hele duur van het evenement en dat slechts betreden kon worden na betaling van een toegangsprijs (zie de JEP-beslissingen Duvel Moortgat 30/08/2017, Salito Beach - Havana Distribution 07/07/2016 en Bacardi Martini Belgium - Bananas BC 06/10/2015).
 • De stand werd opgezet in het kader van een commerciële overeenkomst met de organisator van het evenement, die verantwoordelijk was voor het verkrijgen van alle nodige vergunningen en toelatingen voor de organisatie van het evenement (zie de JEP-beslissing Duvel Moortgat 30/08/2017).
 • Het doel van het verbod van artikel 5.1 van het Convenant is om te vermijden dat alcoholhoudende dranken gratis ter beschikking gesteld worden aan toevallige voorbijgangers op de openbare weg, terwijl met de stand een drempel werd gecreëerd voor de deelnemers om een alcoholhoudend drankje te verkrijgen, vermits (1) het dragen van een kilt door een van de leden van de groep een toegangsvoorwaarde was voor deelname; (2) de deelnemer met de kilt een behendigheidsspel moest spelen; (3) pas wanneer dit spel met succes kon worden voltooid, aan de deelnemers van de groep een kleine hoeveelheid alcoholhoudende drank werd overhandigd die in een balk werd geplaatst; en (4) om dit te kunnen nuttigen de deelnemers erin moesten slagen om gezamenlijk en tegelijkertijd een balk op te heffen en uit hun bekertje te drinken. Aangezien de deelnemers verschillende stappen moesten ondernemen en een zekere prestatie moesten leveren vooraleer een drankje te kunnen ontvangen en nuttigen, is volgens de adverteerder in geen geval sprake van een onvoorwaardelijke uitdeling of aanbieding in de zin van artikel 5.1 (zie de JEP-beslissing Duvel Moortgat 30/08/2017).

Uit het bovenstaande blijkt volgens de adverteerder duidelijk dat de stand op een rechtmatige en sociaal verantwoordelijke wijze werd uitgebaat en dat hij geen inbreuk op het Convenant heeft gepleegd.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de tegen een promotionele actie van de adverteerder tijdens het evenement “Student Kick Off” ingediende klacht op basis van artikel 5.1 van het Convenant, volgens hetwelk het “verboden (is) om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat het evenement in kwestie op het Sint-Pietersplein in Gent plaatsvond, dat afgesloten werd voor het verkeer en het publiek en dat bezoekers €1 toegang moesten betalen om het evenement te mogen bijwonen.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat wanneer een kleine groep aan de actie wilde deelnemen, één van de leden eerst een kilt moest aandoen en een behendigheidsspel spelen en dat de groep pas dan een proevertje kon nuttigen door het gezamenlijk en tegelijkertijd opheffen van een balk waarin de bekertjes werden geplaatst.

De Jury heeft daarnaast genoteerd dat de adverteerder verwijst naar de bedoeling van de door de klager aangehaalde bepaling van het Convenant, met name te vermijden dat alcoholhoudende dranken gratis ter beschikking gesteld worden aan toevallige voorbijgangers op de openbare weg terwijl met zijn stand een drempel werd gecreëerd voor de deelnemers om een alcoholhoudend drankje te verkrijgen.

Welnu, de Jury is van mening dat deelname aan de promotionele actie zoals deze in dit geval werd georganiseerd wel degelijk verschillende stappen inhield en vereiste dat de deelnemers een prestatie moesten leveren vooraleer een proevertje te kunnen ontvangen en nuttigen, zodat in casu geen sprake is van een onvoorwaardelijke uitdeling of aanbieding van alcoholhoudende dranken.

Zij verwijst tevens naar eerdere uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd, namelijk Duvel Moortgat 30/08/2017 en Bacardi Martini Belgium - Bananas BC 06/10/2015.

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat het hier niet gaat om het gratis of voor een symbolische prijs verdelen of aanbieden op de openbare weg van alcoholhoudende dranken in de zin van artikel 5.1 van het Convenant.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze actie geen inbreuk uitmaakt op voormelde bepaling van het Convenant en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: William Lawson’s
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/10/2018