BACARDI-MARTINI – 06/10/2013

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont beelden van dansende personen en een vrouw die op de voorgrond een Bacardi Cola maakt.

Engelse voice-over: “Even a perfect party starts off empty. Add some cool, make it hot. Give it a twist. That’s the spirit. And above all: the perfect party deserves the perfect drink. Bacardi & Cola, the serve you deserve.”.

Tekst op het scherm: “Zelfs het perfecte feest is eerst leeg. Ijskoud, dát is pas hot. Geef er een twist aan met limoen. Da’s het goeie spul. En vooral: het perfecte feest verdient de perfecte drank.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wekt deze spot de indruk dat de drank Bacardi (met cola) een voorwaarde is om een leuk feestje te bouwen. Dit is volgens hem in strijd met meerdere bepalingen van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, met name artikel 3.3 dat bepaalt dat reclame de consumptie van alcoholhoudende dranken niet in verband mag brengen met sociaal of seksueel succes en artikel 3.5 dat bepaalt dat reclame niet mag suggereren dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om het dagelijks leven gelukkiger te maken of om een feestelijke sfeer te creëren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder gaat niet akkoord met de klacht.
Hij vermeldt immers absoluut niet dat zijn drank een onontbeerlijk element is opdat een feest geslaagd zou zijn, maar dat een perfect feest een perfecte drank verdient. De drank is dus een gevolg van het feest.
Hij heeft echter besloten deze reclame uit voorzorg in te trekken aangezien blijkt dat deze reclame op een andere manier geïnterpreteerd zou kunnen worden door bepaalde personen (wat hij niet wil).

Jurybeslissing

Beslissing Jury in eerste aanleg

De Jury heeft vastgesteld dat de TV spot beelden toont van personen die dansen en van een vrouw die op de voorgrond een Bacardi Cola bereidt. De volgende tekst verschijnt op het scherm: “Zelfs het perfecte feest is eerst leeg. Ijskoud, dát is pas hot. Geef er een twist aan met limoen. Da’s het goeie spul. En vooral: het perfecte feest verdient de perfecte drank” en de spot eindigt met de volgende voice-over: “Bacardi & Cola, the serve you deserve”.

De Jury is van mening dat er geen verwijzing is naar een of ander sociaal succes noch dat de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband wordt gebracht met sociaal succes door het enkele feit van beelden van een feest te tonen noch, in het huidige geval, door het gebruik van de voice-over.

De Jury is dus van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met artikel 3.3 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

Daarentegen is de Jury van mening dat de combinatie van de beelden, de tekst en de voice-over suggereert dat de drank waarvoor reclame gemaakt wordt een noodzakelijke voorwaarde is om een feestelijke sfeer te creëren, in de zin van artikel 3.5 van het Convenant.

De Jury is derhalve van oordeel dat de TV spot in strijd is met de voormelde bepaling en heeft de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

In dit opzicht heeft de Jury terdege nota genomen van het antwoord van de adverteerder waarin deze meedeelt dat hij niet wil dat deze reclame de indruk zou kunnen geven dat er een verband bestaat tussen het succes van het feest en de drank en dat hij derhalve besloten heeft deze reclame terug te trekken.

De adverteerder heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de Jury in eerste aanleg.

Standpunt adverteerder in hoger beroep

De adverteerder is van mening dat de beslissing van de Jury ongegrond is.
Met name omdat de eerste seconden van de spot beginnen met het tonen van een feestelijke sfeer (zonder dranken te tonen).
Vervolgens omdat de boodschap en het enige doel van de spot is om te tonen hoe men Bacardi & Cola perfect moet maken.
Hiervoor toont hij de verschillende stappen (limoen, ijsblokjes, rum en vervolgens cola).
En het einde van de spot “you deserve” vermeldt enkel dat als men een Bacardi & Cola bestelt, men het recht heeft om deze perfect geserveerd te krijgen.
Hij heeft nergens gesuggereerd dat zijn drank een noodzakelijke voorwaarde is om een feestelijke sfeer te creëren.

Verweer klager

De klager beklemtoonde bij zijn standpunt te blijven.
De spot begint niet enkel met het tonen van een feestende bende, maar tevens met de bewoordingen “zelfs een perfect feestje begint eerst leeg”. Hier maakt de adverteerder zelf de link met een feestje en drank.
Ook al zou het enige doel zijn om te tonen hoe je Bacardi & Cola maakt, dan nog is er sprake van een inbreuk op artikel 3.5 van het Convenant. De slogan beaamt dit des te meer: “het perfecte feestje verdient het perfecte drankje”. De klager is dus van oordeel dat het drankje “Bacardi & Cola” als een noodzakelijke voorwaarde wordt gezien om een perfect feestje te houden.

Beslissing Jury in hoger beroep

I. ONTVANKELIJKHEID

Wat de ontvankelijkheid van het verzoek tot hoger beroep betreft, heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat:

- het hoger beroep tijdig ingesteld werd (17.09.2013) binnen de 5 werkdagen na de datum van verzending van de beslissing van de Jury in eerste aanleg (11.09.2013);
- de waarborg gestort werd;
- het verzoekschrift een duidelijke motivering van de redenen voor het instellen van hoger beroep bevat.

Gelet hierop, heeft de Jury in hoger beroep het verzoekschrift ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

De Jury in hoger beroep heeft kennis genomen van de inhoud van de TV-spot voor Bacardi en van alle elementen en standpunten die terzake meegedeeld werden in dit dossier.

De Jury in hoger beroep heeft er nota van genomen dat volgens de Jury in eerste aanleg de combinatie van de beelden, de tekst en de voice-over in deze spot suggereert dat de drank waarvoor reclame gemaakt wordt een noodzakelijke voorwaarde is om een feestelijke sfeer te creëren, in de zin van artikel 3.5 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury in hoger beroep bevestigt dat dit besluit zich opdringt op basis van de verschillende elementen waaruit deze spot bestaat en die in hun geheel dienen te worden beschouwd.

Naast de elementen die reeds door de Jury in eerste aanleg werden weerhouden om tot dit besluit te komen, heeft de Jury in hoger beroep inderdaad vastgesteld dat bij het begin van de spot een leeg glas wordt getoond, met daarbij de voice-over “Even a perfect party starts off empty.” en de tekst op het scherm “Zelfs het perfecte feest is eerst leeg.” en dat de spot vervolgens de indruk creëert dat dit glas met de gepromote alcoholhoudende drank moet worden gevuld teneinde een feestelijke sfeer te verkrijgen.

De Jury is derhalve van mening dat in casu de in de spot getoonde feestelijke sfeer, in tegenstelling tot wat de adverteerder voorhoudt, wel degelijk het gevolg is van de aanwezigheid van de alcoholhoudende drank, en niet omgekeerd, en dat de alcoholhoudende drank wel degelijk voorgesteld wordt als een noodzakelijke voorwaarde om deze feestelijke sfeer te creëren.

De Jury in hoger beroep verklaart derhalve het hoger beroep ongegrond en bevestigt de beslissing van de Jury in eerste aanleg.

De Jury in hoger beroep is van oordeel dat deze TV-spot in strijd is met artikel 3.5 van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury in hoger beroep de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: BACARDI-MARTINI
Product/Dienst: Bacardi
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  06/10/2013