AXA – 24/03/2004

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont in eerste instantie kinderen die voetballen op een voetbalveld en één van die kinderen die de bal gaat halen die tegen één van de reclamepanelen terecht gekomen is met als opschrift “Axa financiële bescherming” stelt de volgende vraag : “Axa financiële bescherming, wat is dat eigenlijk?”. Vervolgens worden achtereenvolgens getuigenissen van kinderen van verschillende nationaliteiten getoond die verklaren op welke dienstverlening (verzekering, pensioen, investering, lening) hun ouders een beroep gedaan hebben bij AXA, waaronder een Franstalig meisje dat zegt: “Ils ont donné une pension à mon grand père quand il a pris sa retraite”. Vervolgens wordt het logo van het merk in beeld gebracht en zegt een vrouwelijke stem: “AXA, leef vol vertrouwen”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame laat een Franstalig kind zeggen dat AXA een pensioen “heeft gegeven” aan haar grootvader. Indien deze dienst waarbij AXA een pensioen “geeft” aan een ouder niet bestaat in België noch in Frankrijk, dan is deze reclame misleidend en betreurenswaardig.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij van oordeel is dat de klacht geenszins gegrond is. Wat de aanwezigheid van kinderen in de spot betreft, heeft hij benadrukt dat het om een zeer algemene spot gaat die zich niet tot kinderen richt en hij heeft aangetoond dat de wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen terzake nageleefd werden. Wat het gebruik van het werkwoord “geven” betreft, heeft hij benadrukt dat men dit dient te beoordelen vanuit het oogpunt van de gemiddelde kijker en rekening houdend met de totale perceptie van de boodschap. Men dient de tekst niet woord per woord te ontleden, maar men dient de betreffende zin te beoordelen binnen zijn context. Iedere gemiddelde consument zal begrijpen dat AXA geen organisme is die zich bezig houdt met legale pensioenen, noch een organisatie die een overlevingspensioen garandeert, maar een financiële groep die formules aanbiedt die een inkomen garanderen wanneer men met pensioen gaat. De spot is dus geenszins misleidend daar deze slechts een algemene niet-gedetailleerde voorstelling bevat van diensten die bescherming bieden en die AXA op financieel vlak overal ter wereld en voor elke levensfase aanbiedt.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de kijker zal begrijpen dat het Franse meisje verwijst naar een financieel product/dienst dat men kan onderschrijven bij AXA en niet naar een legaal of enig ander pensioen dat gratis zou worden toegekend. Zij is van oordeel dat deze spot niet van aard is de consument te misleiden of schade te berokkenen aan kinderen en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: AXA
Product/Dienst: Financiële bescherming
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/03/2004