AUTORECLAME 2008 (Leesbaarheid vermeldingen – Hoger beroep) – 25/09/2008

Beschrijving van de reclame

D’IETEREN (Audi A6)
D’IETEREN (Audi A4)
D’IETEREN (Skoda)
D’IETEREN (VW Tiguan)
OPEL
BMW (Mini Clubman)
TOYOTA (Auris)
CITROEN (C4 Picasso)
NISSAN (QashQai)

Naast bovenvermelde dossiers werden nog verschillende andere klachten ingediend betreffende verschillende automerken. Deze klachten werden gebundeld in een algemeen dossier.

Motivering van de klacht(en)

Het gemiddelde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn niet leesbaar/zichtbaar.

Jurybeslissing

Beslissing van de Jury in Eerste Aanleg betreffende de advertentie voor de Audi A6 ( 08.025.)

Wat betreft de klacht aangaande de reclame voor de Audi A6 verschenen in La Libre Belgique, is de Jury van mening dat de vermeldingen betreffende de gemiddelde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot niet voldoende leesbaar en zichtbaar zijn in de advertentie in kwestie; hetgeen in strijd is met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 (en bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

De Jury heeft er nota van genomen dat het om een drukfout gaat en dat de adverteerder bij de betreffende krant een klacht heeft ingediend aangaande de kwaliteit van deze afdruk.

Op basis van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 (en bijlage IV), heeft de Jury de adverteerder verzocht om er in de toekomst op toe te zien dat dit soort van problemen zich niet meer voordoen.

Beslissing van de Jury van Eerste Aanleg betreffende verschillende affiches (08.031-08.032-08.033-08.034-08.036-08.037-08.038-08.039.)

Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 verplicht de vermelding van het officiële brandstofverbruik en de officiële specifieke CO2-uitstootgegevens van nieuwe modellen personenauto's.

Bijlage IV van dit Koninklijk Besluit formuleert bepaalde vereisten waaraan deze informatie moet voldoen, zij moet met name gemakkelijk leesbaar zijn en mag niet minder opvallen dan het hoofdbestanddeel van de in het reclamemateriaal of de afdruk of afbeelding van andere reclamemiddelen verstrekte informatie.

De Jury is van mening dat het onmogelijk is te besluiten dat de affiche in kwestie het voornoemde Koninklijk Besluit schendt aangezien de leesbaarheid en de zichtbaarheid van bovenstaande vermeldingen afhankelijk is van verschillende parameters van de affiche (grootte van de affiche, exacte locatie van de affiche, hoogte van de affiche ten opzichte van de openbare weg, …)

Zij heeft daarnaast vastgesteld dat het Koninklijk Besluit geen enkele bepaling bevat aangaande de grootte van de letters van deze vermeldingen, noch m.b.t. de plaats waar deze vermeld moeten worden teneinde te beantwoorden aan de opgelegde criteria inzake leesbaarheid en zichtbaarheid.

Gelet op wat voorafgaat en binnen deze context, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te kunnen formuleren, onder voorbehoud van onderstaande overwegingen en aanbevelingen:

De Jury heeft recentelijk verschillende klachten ontvangen betreffende de leesbaarheid en de zichtbaarheid van bovennoemende vermeldingen in reclameboodschappen (affiches) voor verschillende automerken.

Zij deelt de bezorgdheid van de klagers m.b.t. de leesbaarheid en zichtbaarheid van de vermeldingen in kwestie.

Aangezien de Jury het opportuun acht om de tekst te verduidelijken van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 dat enkel de leesbaarheid en de zichtbaarheid van deze vermeldingen vooropstelt, zal zij zich richten tot Febiac met het voorstel om zelfdisciplinaire aanbevelingen inzake deze materie op te stellen zoals dat het geval is in Frankrijk.

Hoger beroep

De klager heeft hoger beroep aangetekend tegen de beslissing van de Jury in eerste aanleg.

Advertentie Audi A6 (08.025)

Overeenkomstig het Koninklijk besluit van 5 september 2001 dienen deze gegevens gemakkelijk leesbaar te zijn en mogen niet minder opvallen dan het hoofdbestanddeel van de in het reclamemateriaal of de afdruk of afbeelding van andere reclamemiddelen verstrekte informatie. Deze gegevens zijn in casu niet duidelijk leesbaar en zichtbaar ingevolge een probleem met de druk. Echter valt het op dat de rest van de boodschap wel duidelijk leesbaar is ondanks het probleem met de druk.

Indien men het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 had nageleefd, dan zouden de gegevens inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot even leesbaar zijn geweest als de rest van de tekst.

De Jury dient derhalve een beslissing tot wijziging of stopzetting van de betreffende reclame te formuleren.

Verschillende affiches (08.031-08.032-08.033-08.034-08.036-08.037-08.038-08.039)

Volgens de klager, is de lettergrootte van deze vermeldingen op de affiches die hij heeft onderzocht gemiddeld 19 mm, variërend van 7 tot 35 mm.

De klager heeft een bekende oogspecialist van de Luikse universiteit geraadpleegd om te weten vanaf welke afstand; voor een precieze lettergrootte, het mogelijk was om de informatie te lezen.

Hij heeft de conclusies van deze oogspecialist uiteengezet om vervolgens te besluiten dat geen enkele affiche conform is met het K.B. van 5 september 2001

Beslissing van de Jury zetelend in Hoger Beroep

Vooreerst heeft de Jury zetelend hoger beroep er nota van genomen dat Febiac het initiatief heeft genomen om haar ethische code inzake autoreclame te vervolledigen met een luik “leesbaarheid en zichtbaarheid van de verplichte vermeldingen” inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Zij heeft tevens nota genomen van de doelstelling van Febiac om deze “aangepaste” code vòòr de zomervakantie 2008 in werking te laten treden.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury in hoger beroep het opportuun geacht om dit dossier uit te stellen tot een latere vergadering (eerste vergadering na de zomervakantie 2008).

Op de eerste vergadering na de zomervakantie, heeft de Jury van hoger beroep dit dossier onderzocht:

Ontvankelijkheid

Vooreerst heeft de Jury van hoger beroep vastgesteld dat de voorwaarden voor hoger beroep vervuld zijn en heeft het beroep ontvankelijk verklaard.

Gegrondheid

Vervolgens heeft de Jury van hoger beroep de gegrondheid onderzocht.

a) beroep mbt de advertentie voor de Audi A6(La Libre Belgique)

De Jury van hoger beroep heeft vastgesteld dat de Jury in Eerste Aanleg inbreuk heeft vastgesteld op het K.B. van 05.09.01 en dat de beslissing van de Jury in eerste aanleg gelijk gesteld kan worden met een beslissing tot wijziging. Derhalve heeft de Jury van hoger beroep gemeend dat het hoger beroep niet gegrond is op dit punt.

b)beroep mbt verschillende affiches (Audi A6, Audi A4, Skoda, VW Tiguan, Opel, Mini Clubman, Toyota, Citroen, Nissan- Renault, Chevrolet, Mitsubishi, Lexus, Jaguar, Mazda)

De Jury van hoger beroep heeft genoteerd dat het onmogelijk was voor de Jury van eerste aanleg om te besluiten dat de affiches in kwestie het voornoemde Koninklijk Besluit schenden aangezien de leesbaarheid en de zichtbaarheid van bovenstaande vermeldingen afhankelijk zijn van verschillende parameters van de affiches (grootte van de affiche, exacte locatie van de affiche, hoogte van de affiche ten opzichte van de openbare weg, …)

De Jury van eerste aanleg had daarnaast vastgesteld dat het Koninklijk Besluit geen enkele bepaling bevat aangaande de grootte van de letters van deze vermeldingen, noch m.b.t. de plaats waar deze vermeld moeten worden teneinde te beantwoorden aan de opgelegde criteria inzake leesbaarheid en zichtbaarheid.

Gelet op wat voorafgaat en binnen deze context, had de Jury van eerste aanleg gemeend geen opmerkingen te kunnen formuleren, onder voorbehoud van haar aanbeveling aan Febiac om zelfdisciplinaire regels op te stellen in deze materie teneinde teneinde de tekst van het K.B van 05.09.01 aan te vullen op dit vlak.

De Jury van hoger beroep is van oordeel dat de beslissing van de Jury van eerste aanleg gerechtvaardigd is.

Inmiddels heeft Febiac haar code inzake reclame voor motorrijtuigen aangepast. Deze code is in werking getreden op 1 september 2008.

Artikel 5 van deze code voorziet concrete en objectieve parameters mbt de leesbaarheid en zichtbaarheid van de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Op basis van dit art. 5, is het heden mogelijk om de leesbaarheid/ zichtbaarheid van vermeldingen weergegeven in de reclameboodschappen die het voorwerp uitmaken van dit hoger beroep te evalueren, met name:

-advertentie Audi A6 (08.025) : 1,5 mm
-affiche Audi A 4 (08.031) : 19 mm
-affiche Skoda (08.032) :14 mm
-affiche VW Tiguan (08.033) : 19 mm
-affiche Opel (08.034) : 35 mm
-affiche Mini (08.036) : 21 mm
-affiche Toyota Auris (08.037): 16mm
-affiche Citroen C4 Picasso (08.038) : 12 mm
-affiche Nissan (08.039) :23mm
-affiche Renault Clio (08.044) : 33mm
-affiche Chevrolet Captiva (08.045) :16mm
-affiche Mitsubishi Lancer (08.052)
-affiche Lexus RX 400h (08.055) : 22 mm
-affiche Jaguar XF (08.056) :7mm
-affiche Mazda 6 (08.060) : 10 mm

De Jury van hoger beroep heeft vastgesteld dat de lettergroottes van de vermeldingen in de voorvermelde reclamebooschappen niet in overeenstemming zijn met art. 5 van de Febiac code.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury van hoger beroep aan de adverteerders in kwestie verzocht om :

-de reclameboodschappen in kwestie aan te passen op basis van deze parameters, indien zij deze reclames nog zouden gebruiken;
-rekening te houden met deze parameters inzake leesbaarheid en zichtbaarheid voor het geheel van hun toekomstige reclameboodschappen, alsook met de andere bepalingen van het voornoemd Koninklijk Besluit
-de concessionarissen/garagisten van hun netwerk op de hoogte stellen van deze reglementering.

De Jury van hoger beroep heeft het verzoek tot hoger beroep ongegrond verklaard daar de beslissing van de Jury van eerste aanleg gerechtvaardigd was.

De beslissing van de Jury van hoger beroep is definitief.

Adverteerder: AUTORECLAME 2008 (Leesbaarheid vermeldingen - Hoger beroep)
Product/Dienst: Dagblad - Affiches
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/09/2008