AUTORECLAME 2008 (leesbaarheid vermeldingen) – 12/08/2008

Beschrijving van de reclame

De JEP ontving in de periode februari-juni talrijke klachten (>250) m.b.t. reclameboodschappen voor verschillende automerken.

De klachten hadden telkens betrekking op de leesbaarheid en de zichtbaarheid van de vermeldingen inzake gemiddeld brandstofverbruik en CO2 uitstoot.

De Jury heeft vastgesteld dat het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s., geen enkele bepaling bevat aangaande de grootte van de letters van deze vermeldingen noch m.b.t. de plaats waar deze vermeld moeten worden teneinde te beantwoorden aan de opgelegde criteria inzake leesbaarheid en zichtbaarheid.

Aangezien de JEP het opportuun achtte om de tekst van het Koninklijk Besluit terzake te verduidelijken, heeft de Raad voor de Reclame/JEP ervoor gepleit dat Febiac concrete en objectieve parameters betreffende de leesbaarheid en zichtbaarheid van deze vermeldingen zou toevoegen aan de Febiac code.

Gelet hierop heeft Febiac ,in het kader van de zelfregulering, de beslissing genomen om haar bestaande code te wijzigen door er concrete parameters aan toe te voegen (die niet voorhanden zijn in het voornoemd Koninklijk Besluit) die toelaten om de leesbaarheid en zichtbaarheid van de wettelijke vermeldingen te evalueren.

Deze nieuwe gewijzigde code is beschikbaar op de website van de jep www.jep.be (rubriek codes/regels: code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren – art. 5).

De parameters die werden toegevoegd aan de code laten aan de JEP toe om op een objectieve basis het geheel van de klachten betreffende de leesbaarheid en zichtbaarheid van de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 te behandelen.

Rekening houdend met wat voorafgaat, heet de Jury aan de adverteerders verzocht:

-de reclameboodschappen in kwestie aan te passen op basis van deze parameters, indien zij deze reclame nog zullen gebruiken;
-rekening te houden met deze parameters inzake leesbaarheid en zichtbaarheid voor het geheel van hun toekomstige reclameboodschappen, alsook met de andere bepalingen van het voornoemd Koninklijk Besluit;
-desgevallend de concessionarissen/garagisten van hun netwerk op de hoogte stellen van deze reglementering.

De adverteerders dienen voorgaande na te leven.

Adverteerder: AUTORECLAME 2008 (leesbaarheid vermeldingen)
Product/Dienst: AUTORECLAME (leesbaarheid vermeldingen)
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/08/2008