AUTOCENTER MEEUS – 03/03/2010

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Elke dag is een nieuwe uitdaging” toont een Chevrolet Aveo 1,2l, gevolgd door een opsomming van enkele kenmerken, de adresgegevens en onderaan de gegevens inzake CO2 en brandstofverbruik.

Motivering van de klacht(en)

De lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik zijn strijdig met het K.B van 5 september 2001 en de Febiac code. De kleine letters zijn kleiner dan hetgeen voorschreven is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde het formaat (166 mm x 232 mm)en de lettergrootte van de vermeldingen(> 3mm) mee.

Jurybeslissing

Standpunt Jury in eerste aanleg
De Jury heeft op basis van de meegedeelde informatie vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 in de advertentie in kwestie 3,665 mm bedraagt en derhalve groter is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code (>A5: 3 mm).

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Standpunt klager in hoger beroep
De klager heeft verwezen naar zijn klacht en de beslissing van de Jury in eerste eerste aanleg. Hij stelde dat zijn argumenten niet in aanmerking zijn genomen. Hij verwees naar een eerdere Jurybeslissing en stelde dat deze rechtspraak uitmaakt. Hij benadrukte dat 'alle karakters', zowel de hoofdletters als de kleine letters (behoudens sub- of superscript en andere bijzondere lettertekens), in overeenstemming moeten zijn met de minimale voorgeschreven lettergrootte, hetgeen in casu niet het geval is.

Verweer adverteerder
Geen verweer.

Standpunt Jury in hoger beroep
De Jury in hoger beroep heeft dit dossier onderzocht en erover beraadslaagd, rekening houdend met de argumenten van beide partijen.

I. ONTVANKELIJKHEID

Wat de ontvankelijkheid van het verzoek tot hoger beroep van de klager betreft, heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat :

- het verzoekschrift tijdig ingesteld werd (10.02.2010) binnen de 5 werkdagen na de datum van verzending van de beslissing van de Jury van eerste aanleg (03.02.2010);
- de waarborg gestort werd;
- het verzoekschrift nieuwe argumenten bevat met betrekking tot de toepasselijke bepalingen.

Gelet hierop, heeft de Jury van hoger beroep het verzoekschrift ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

De Jury in hoger beroep heeft op basis van de meegedeelde informatie vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik in de advertentie in kwestie correct is wat de hoofdletters betreft (3,665 mm), maar dat de lettergrootte van de kleine letters (2,51 mm) kleiner is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code (>A5: minimum 3 mm ).

Deze advertentie is derhalve strijdig met het K.B. van 05/09/2001(en haar bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s en met art. 5 van de Febiac code.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden. Met het oog op het wijzigen van de reclame in kwestie, heeft de Jury de aandacht gevestigd op het feit dat voor deze vermeldingen (cijfers+letters l/100km en g/km) 'alle karakters', zowel de hoofdletters als de kleine letters (behoudens sub- of superscript en andere bijzondere lettertekens), in overeenstemming moeten zijn met de minimale voorgeschreven lettergrootte.

Gelet op wat voorafgaat , verklaart de Jury in hoger beroep het beroep ingesteld door de klager gegrond en vernietigt derhalve de beslissing van de Jury in eerste aanleg . Zij verklaart de klacht gegrond en verzoekt de adverteerder om deze reclame niet meer in deze vorm te verspreiden.

Deze beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Adverteerder: AUTOCENTER MEEUS
Product/Dienst: Chevrolet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/03/2010