AUTO CITY LIEGE – 10/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met de titel “7 ans de garantie* chez Kia Auto City ” toont verschillende wagens van het merk (Ceed, Picanto,Pro Ceed, Rio, Sportage, Carens), met ernaast de volgende vermeldingen: de prijs “vanaf”, de vermeldingen m.b.t. de CO-2 uitstoot. Naast het model Picanto wordt het volgende vermeld: prime éco 3%.

Onderaan, de coördinaten van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De reclame voor Kia is misleidend, meer bepaald voor de Picanto waarvoor beweerd wordt dat deze verkrijgbaar is « vanaf 10.740 € » voor een wagen waarvan het brandstofverbruik ongekend is (dit vormt een inbreuk op het K.B. van 05/09/01), met een CO2 uitstoot van 112 g/km en recht geeft op een eco premie van 3%.
Van zodra een prijs “vanaf” geldt, zijn er verschillende varianten qua brandstofverbruik en CO2 uitstoot.
De andere modellen zijn evenmin conform.
 

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik afwezig zijn voor alle afgebeelde voertuigen en dit in beide advertenties, hetgeen strijdig is met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 (en haar bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Anderzijds vermelden de advertenties in kwestie voor elk afgebeeld voertuig een prijs « vanaf ».

Indien de vermelding “vanaf” meer dan één model dekt, dienen óf de officiële brandstofverbruiksgegevens en CO2 gegevens voor alle vermelde modellen óf een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik/CO2 te worden opgenomen, en dit op basis van bijlage IV van het voornoemd K.B.

Indien de vermelding “vanaf” verscheidene varianten en/of uitvoeringen onder één model groepeert, zijn de op te geven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van dat model gebaseerd op de uitvoering en/of versie met het hoogste officiële brandstofverbruik/CO2 uitstoot binnen die groep, en dit op basis van art. 1, 7° en 8° van het voornoemd K.B..

Bovendien heeft de Jury vastgesteld dat geen van beide advertenties (mbt de kader voor de Picanto) preciseert of de eco premie van 3% reeds in de prijs « vanaf 10.740 euro » begrepen is of dat dit percentage nog in mindering moet gebracht worden. Zij is derhalve van mening dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit vlak, hetgeen strijdig is met art 94/6 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet op de handelspraktijken en met de artikelen 3 en 5 van de ICC code.

Tenslotte heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om haar te bevestigen dat de eco premie van 3% van toepassing is op alle modellen/varianten/versies van de Picanto die kunnen verkregen worden vanaf 10.740 euro ». Bij gebreke hieraan zouden de advertenties tevens strijdig zijn met art 94/6 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet op de handelspraktijken en de art.3 en 5 van de ICC code.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij er zich toe verbindt om deze normen na te leven in al zijn toekomstigen advertenties.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AUTO CITY LIEGE
Product/Dienst: Kia
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/07/2008