ARTSEN ZONDER GRENZEN – 27/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een spot toont achtereenvolgens verschillende scènes waarin personen (kinderen en volwassenen) zich in moeilijke omstandigheden bevinden en om hun moeder roepen : een kleine jongen in een bos, een soldaat in oorlogsomstandigheden, een jonge vrouw, een klein meisje die zich achter de schoolhekken bevindt, een klein jongetje op een paard in een kermiscarrousel,… De laatste scène toont een moeder, die op de grond zit met een droeve blik. Naast haar bevindt zich een jong meisje.
Tekst : “C’est elle que vous appeliez. Aujourd’hui, ce sont elles qui vous appellent », www.msf.be, gevolgd door het logo.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame bevat verschillende beelden die zeer choquerend en respectloos zijn en getuigen van weinig ethiek.

Deze reclame toont kinderen in ernstige omstandigheden die al huilend om hun moeder roepen en eindigt met het beeld van een dode moeder. Deze reclame heeft een zwaar impact (meisje van 5 jaar heeft gehuild gedurende ½ uur en heeft de film die erop volgde niet meer kunnen waarderen).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft vooreerst verduidelijkt dat de inhoud beschreven in de klacht niet volledig overeenstemt met de inhoud van de spot. In de spot worden verschillende personen getoond, zowel volwassenen als kinderen, die om hun moeder roepen. In deze scènes, is het niet het onderwerp geweld dat hij willen tonen of communiceren heeft. Hij wilde verwijzen naar de meest moeilijke omstandigheden in ons leven tijdens dewelke we aan onze moeder denken. De laatste scène toont een levende vrouw, die naast een klein meisje zit, dat tevens levend is. Hij deelde mee dat reeds alvorens hij deze klacht ontvangen had, hij beslist had om de uren van uitzending te wijzigen zodat deze niet meer zou uitgezonden worden in bioscopen tijdens voorstellingen voor kinderen. Deze wijziging werd doorgevoerd voor het geheel der bioscopen op het Belgisch grondgebied.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat deze spot verschillende personen toont (kinderen en volwassenen) die om hun moeder roepen wegens moeilijke omstandigheden in hun leven en dit zonder de menselijke waardigheid aan te tasten en zonder ten onrechte menselijk leed uit te buiten. Zij heeft bovendien opgemerkt dat er in deze spot geen dode personen worden getoond zoals opgeworpen wordt in één van de klachten.

Niettegenstaande is de Jury van oordeel dat deze spot, die kan gezien worden door kinderen in de bioscoop, scènes bevat (de afgebeelde personen ondergaan uitzonderlijk zware omstandigheden) die van aard zijn om mentale of morele schade te berokkenen aan kinderen.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van art. 18 ICC code, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de uren van uitzending van de spot te wijzigen zodat deze niet meer zou kunnen gezien worden door voorstellingen voor kinderen. Gelet op de informatie meegedeeld door de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder de nodige maatregelen genomen heeft opdat deze spot niet meer zou uitgezonden worden tijdens voorstellingen voor kinderen, en dit vanaf 1 december 2007. De Jury heeft aan de adverteerder verzocht te willen bevestigen dat ook in tussentijd ( tot 1 december 2007) deze spot niet meer zou uitgezonden worden tijdens voorstellingen voor kinderen.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat deze spot inderdaad niet zal uitgezonden worden tijdens voorstellingen voor kinderen en dit vanaf 1 december 2007. Hij bevestigde tevens dat in tussentijd deze spot niet meer zal uitgezonden worden tot 1 december 2007 (datum waarop de wijziging in de uitzenduren zal doorgang vinden).

Adverteerder: ARTSEN ZONDER GRENZEN
Product/Dienst: Humanitaire missie
Media: Bioscoop
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/11/2007