APOOB – 25/10/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een afbeelding van een hand dat een oog vasthoudt.
Tekst : Wist u dat…
“- 90 % van de informatie die onze hersenen bereikt, via de ogen wordt doorgegeven ?
- een eenvoudige ogentest slechts 5 minuten tijd in beslag neemt ?
- een groot deel van de schoolgaande jeugd nog nooit een ogentest heeft laten afnemen, terwijl vele jongeren behoefte hebben aan een visuele correctie ?
- dat leerproblemen bij schoolgaande jeugd vaak veroorzaakt worden door slecht zien ?
- dat een groot aantal verkeersongevallen veroorzaakt is door slecht zien ?
- dat slecht zien de prestaties op het werk negatief kan beïnvloeden ?
Voor de 2de maal wordt van 9 tot en met 14 oktober de “Week van het Zien” georganiseerd. Uw opticien-optometrist biedt U dan graag een ogentest aan. www.weekvanhetzien.be”.

Onderaan bevinden zich de logo's van de adverteerder en de sponsors.

Motivering van de klacht(en)

De beweringen in de advertentie doen afbreuk aan de werking van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
De advertentie beweert dat een groot deel van de jeugd nog nooit een ogentest heeft laten afnemen. Bovendien stelt hij dat leerproblemen bij schoolgaande jeugd veroorzaakt worden door slecht zien. Wij wijzen er op dat met vaste regelmaat een visusonderzoek conform met de standaard wordt uitgevoerd door het CLB. Ook het oorzakelijk verband gelegd in deze advertentie tussen leerproblemen en slecht zien betreuren wij ten zeerste. Als een « analfabeet » niet kan lezen en niet goed ziet, heeft hij niet enkel een bril nodig om beter te zien, maar ook leesbegeleiding om te (leren) lezen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze actie een nationaal niet-commercieel initiatief betreft voor de promotie van het belang van een goed zicht met als belangrijkste doelgroep de schoolgaande jeugd. Hij lichtte de oorsprong van de week van het zien toe: initiatief van de World Council of Optometry in partnership met de Wereldgezondheidsorganisatie teneinde de stijgende curve blindheid een halt toe te roepen d.m.v. acties waardoor de visuele gebreken op significante wijze kunnen verminderd worden. Hij liet gelden dat hij geenszins de bedoeling had om activiteiten zoals deze van de CLB's te negeren of in een negatief daglicht te stellen, daar integendeel hij al jaren streeft naar een goede samenwerking tussen alle beroepen die betrokken zijn bij de visuele zorgverlening. Hij juicht dan ook ieder initiatief toe dat kan bijdragen tot het verminderen van visuele disfuncties. Hij deelde mee dat verscheidende studies inmiddels de link hebben gelegd tussen leerproblemen en slecht zien. Hij stelde dat uiteraard niet alle leerproblemen te wijten zijn aan slecht zien, maar dat anderzijds deze belangrijke en vaak voorkomende link niet mag genegeerd worden. Hij benadrukte dat de afgenomen ogentest geen medisch onderzoek vervangt, maar dat oogpathologieën het uitsluitend domein van de oogarts zijn. Hij stelde tenslotte in de toekomst rekening te zullen houden met de geuite opmerkingen en dat hij de nodige nuances zou aanbrengen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertentie 3 maal verwijst naar « ogentest » : « wist u dat een eenvoudige ogentest slechts 5 minuten tijd in beslag neemt ? – wist u dat en groot deel van de schoolgaande jeugd nog nooit een ogentest heeft laten afnemen (…) – Uw opticien-optometrist biedt U dan graag een ogentest aan”.

De Jury heeft overigens genoteerd dat de adverteerder niet ontkent dat de CLB met vaste regelmaat een visusonderzoek conform met de standaard organiseert. De Jury nam er ook nota van dat de adverteerder benadrukt dat zijn beroepsvereniging al jaren streeft naar een goede vorm van samenwerking tussen alle beroepen, betrokken bij de visuele zorgverlening en dat hij ieder initiatief dat kan bijdragen tot het verminderen van visuele disfuncties toejuicht. Wat de ogentests betreft, merkt de Jury op dat de adverteerder er zich toe beperkt te verklaren dat de op school afgenomen ogentests geen medisch onderzoek vervangen.
Rekening houdend met wat voorafgaat en op basis van de artikels 5 et 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury gemeend dat het gebruik van de term “ogentest” in de advertentie dubbelzinnig is en denigrerend overkomt ten opzichte van de CLB. De consument (ouders – leerkracht) wordt hier duidelijk misleid daar er niet verduidelijkt wordt wat men onder “ogentest” dient te verstaan terwijl er toch beweerd wordt dat een groot deel van de schoolgaande jeugd nog nooit een ogentest heeft laten afnemen.

De Jury heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de reclame in kwestie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met de artikels 5 en 7 van de IKK Code.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de aanbeveling van de Jury zal naleven voor de toekomst.

Adverteerder: APOOB
Product/Dienst: Week van het zien
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/10/2006