ALBERT HEIJN – 21/03/2018

Beschrijving van de reclame

De afbeelding op de folder in kwestie toont een tekening van een hamster die een pak appels vasthoudt en omringd wordt door andere pakken appels, met daarbij in het groot de tekst “Hamsterééééén – Alleen deze week!”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een onoordeelkundig gebruik van de term “hamsteren”. Consumenten van zijn generatie 70-plussers worden immers in de Bonus-folders geconfronteerd met deze expliciete slagzin en storen zich aan dit wrange taalgebruik, dat gevoelig ligt bij deze generatie, die eertijds in de jaren 50-60 effectief moesten hamsteren wegens dreigend onheil, onder andere de inval van Rusland in Hongarije. Hij betreurt het dat de adverteerder hierover niet heeft gereflecteerd, al was het maar uit respect voor deze generatie om dergelijke termen in de toekomst te vermijden.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de folder in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de afbeelding op de folder in kwestie een tekening van een hamster toont die een pak appels vasthoudt en omringd wordt door andere pakken appels, met daarbij in het groot de tekst “Hamsterééééén – Alleen deze week!”.

De Jury is van mening dat uit de inhoud van de reclameboodschap duidelijk blijkt dat deze slechts beoogt om op een humoristische wijze de aandacht te vestigen op een tijdelijk promotioneel aanbod van voedingswaren.

Zij is tevens van mening dat deze reclame zich niet negatief uitlaat ten aanzien van de generatie van 70-plussers waarnaar de klager verwijst en met name niet van aard is om onaangename gebeurtenissen die zij hebben ondergaan te minimaliseren of te misbruiken of hier een verkeerd beeld van te scheppen.

Hoewel de Jury begrip kan opbrengen voor de gevoeligheid van de klager in dit verband, is zij derhalve van oordeel dat deze reclameboodschap niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden begrepen in de betekenis die hij daaraan geeft.

Gelet op het voorgaande is zij met name van oordeel dat de reclame niet van aard is om de menselijke waardigheid van een bepaalde groep personen aan te tasten of hen te denigreren en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ALBERT HEIJN
Product/Dienst: Albert Heijn Bonus
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/03/2018