AB INBEV – BELLEWAERDE – 26/07/2016

Beschrijving van de reclame

De klager deelde de volgende foto’s mee:

  • Een lichtbord ‘Stella Artois’ in een bar;
  • Een bar met een groot logo van Cubanisto op de gevel;
  • Twee vrouwen met een T-shirt met het logo van Cubanisto;
  • Een prijslijst met als drank de Cubanisto en frisdranken.

Motivering van de klacht(en)

De klacht heeft betrekking op reclame voor alcohol op het festival ‘After School Festival’ op 30 juni te Bellewaerde.

Gezien de naam (After School) en de plaats (pretpark Bellewaerde) van het festival is de klager van mening dat alle alcoholreclame aanwezig op het festival gericht was op jongeren en een inbreuk vormde op artikel 2.1 van het Alcoholconvenant.

De klager verwijst naar foto’s voor de verschillende vormen van reclame:

  • Lichtbord ‘Stella Artois’ in bar Wild West Club House;
  • Bar bij Mexican Stage is ingericht in het thema ‘Cubanisto’, met het logo zeer groot aangebracht op de bar;
  • Alle barmedewerkers hadden zowel een T-shirt als trui met daarop het logo van Cubanisto Rum Flavoured Beer;
  • Medewerkers van het park die rondliepen in het park droegen een trui en T-shirt met daarop het logo van Cubanisto Rum Flavoured Beer;
  • Het uniek aanbieden van Cubanisto Rum Flavoured Beer als alcoholische drank.

De klager haalde ook aan dat er zeer jonge kinderen aanwezig waren op het festival.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel het pretpark Bellewaerde als de producent van de bieren Stella Artois en Cubanisto, AB InBev, om een reactie verzocht.

Standpunt Bellewaerde:

Pretpark Bellewaerde was verbaasd te lezen dat men op basis van de naam van het evenement, After School Festival, en de plaats van het evenement, Bellewaerde, automatisch besluit dat alle alcoholreclame aanwezig op het festival gericht was op jongeren. In de eerste plaats wenst het te verduidelijken dat Bellewaerde niet enkel en alleen geopend was voor jongeren/minderjarigen. Daarnaast is niet alle schoolgaande jeugd minderjarig, waardoor de naam After School niet alleen op minderjarige schoolgaande jongeren betrekking kan hebben.

Aan de bars werden verschillende dranken verkocht zoals bier en frisdrank. Aan 3 drankgelegenheden werd Cubanisto geschonken, alsook frisdrank. In de andere 4 drankgelegenheden werd het gewone aanbod geschonken zoals tijdens de andere openingsdagen van het park. Niet enkel het aanbod van AB InBev werd aangeboden, maar ook vrijwel het volledige gamma van de partner Coca-Cola. Zo werd er ook een volledige Coca-Cola zone ingericht in het park waar een bar met frisdrank en enkele spelen voor jongeren werden geïnstalleerd.

De bar aan de Mexican Mainstage werd gedecoreerd met een “Sugar Skull”, het symbool van de Dia de los Muertos, om zo het thema van Mexico te versterken. Deze decoratie is niet gebaseerd op het logo van het merk Cubanisto en is bijgevolg ook geen reclame voor het merk Cubanisto.

De Cubanistokledij die de medewerkers droegen, werd ter beschikking gesteld door AB InBev en overeenkomstig de afspraken gedragen in de 3 drankgelegenheden waar Cubanisto geschonken werd. In de andere 4 gelegenheden werd de gewone parkkledij gedragen.

Wat betreft het lichtbord van Stella Artois, dit maakt deel uit van de vaste decoratie van de ‘Saloon’, een westernbar in het park. Het lichtbord hangt eveneens op tijdens de andere openingsdagen van het park. Ook hier kan dus niet gesteld worden dat deze reclame enkel en alleen gericht was op jongeren, maar dat het gaat over reclame zoals dit in een dergelijke drankgelegenheid mag.

Bij het binnenkomen van het park werden alle bezoekers gecontroleerd op leeftijd en kregen zij een armbandje met een bepaalde kleur om de arm (rood = -16 jaar, groen = 16-18 jaar, blauw = +18 jaar). De medewerkers werden allen gebriefd omtrent de kleuren van de armbandjes en de geldende regelgeving inzake het schenken van alcoholische dranken. Bij elke drankgelegenheid was ook een briefing document met overzicht van de bandjes en leeftijden aanwezig zodat de barmedewerkers de regelgeving steeds konden raadplegen.

Als familiepark draagt Bellewaerde het respect voor de gezondheid en veiligheid in het algemeen voor jongeren hoog in het vaandel, vandaar dat tijdens het evenement ook partnerships aangegaan zijn met veiligheidspartners zoals de Federale Politie, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en de Tuut van Tegenwoordig, die allen aanwezig waren tijdens het evenement om jongeren te sensibiliseren omtrent veiligheid.

Het pretpark is er dan ook van overtuigd dat de nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen om het After School Festival tot een goed einde te brengen.

Standpunt AB InBev:

AB InBev heeft als volgt geantwoord op de verschillende elementen van de klacht:

1. Algemeen: aanwezigheid van zijn merken op het festival

Op basis van feitelijkheden (inkomprijs, line-up e.a.) en gesprekken met de verantwoordelijke van Bellewaerde, kon AB InBev erop vertrouwen dat dit een event was, gericht tot jongvolwassenen.

Familiebezoekers en scholen hadden op het moment van aanvang van het festival het park reeds verlaten. Het park werd gesloten om 17u om vervolgens terug open te gaan voor de festivalgangers vanaf 18u.

Teneinde toegang te krijgen tot het festival, diende een apart ticket gekocht te worden. Hierbij werden bandjes rond de pols van de bezoeker bevestigd, waarbij de kleur afhankelijk was van de leeftijd.

2. Lichtbord Stella Artois in bar Wild West Club House/het “Saloon”

Het lichtbord van Stella Artois is een lichtreclame, die permanent geïntegreerd is in het “saloon”, een ruimte ingericht als westernbar. Deze westernbar is een drankgelegenheid in het park, zonder faciliteit om bereide maaltijden te nuttigen. De afmeting van het Stella-bord is 30 op 40cm.

Gezien de bestemming van het lokaal en de afmeting van het discrete reclamebord, meent AB InBev dat het in casu geen reclame betreft, gericht op minderjarigen, maar normale reclamevoering uitmaakt zoals die in een drankgelegenheid mag plaats vinden.

3. Bar bij Mexican stage

De Mexican bar werd voor de gelegenheid geplaatst en aangekleed met een groot bord in de vorm van een fel gekleurd doodshoofd, het embleem van Dia de los Muertos, de Mexicaanse herdenkingsdag.

Deze creatie gaat niet uit van AB InBev, maar werd gemaakt en geïnstalleerd door de organisator. De creatie komt bovendien niet overeen met het logo van het merk Cubanisto en betreft geen reclame voor het merk Cubanisto.

4. Barmedewerkers met shirt/trui met het merk Cubanisto op

Er werden in het totaal voor 7 personen t-shirts en truien met het Cubanisto-logo erop ter beschikking gesteld voor de bediening in max. 3 bars van 18 tot 23u.

De omvang van reclamevoering voor Cubanisto door de in het totaal max. 7 personeelsleden die de t-shirts/truien met het Cubanisto-logo droegen in een massa van 3.000 à 4.000 personen, is niet van die aard dat er sprake kan zijn van ongeoorloofde reclame naar de minderjarige aanwezigen toe.

In ieder geval, om te vermijden dat deze kledingstukken in de toekomst eventueel gebruikt zouden kunnen worden op gelegenheden, waarvan AB InBev het doelpubliek niet kent, verzocht het de organisator om de resterende t-shirts en truien terug te bezorgen. De organisator bevestigde hiervoor het nodige te doen.

5. Medewerkers in het park met shirt/trui met het merk Cubanisto op

Zoals hoger vermeld, werden op verzoek van de klant enkele shirts en truien met het logo van Cubanisto op, geleverd op basis van het aantal mensen dat zou werken in de bars waar Cubanisto beschikbaar zou zijn. Het is uiteraard onvermijdelijk dat het personeel dat de kledij droeg, hiermee gezien werd tijdens een verplaatsing door het park.

Het is niet uitgesloten dat mensen die niet bij de organisatie betrokken waren, de branded-kledingstukken droegen. Dit geschiedde dan echter niet in opdracht van of in samenwerking met de organisator of AB InBev.

6. Het uniek aanbieden van Cubanisto Rum flavoured Beer

Aan de bars werden verschillende dranken verkocht, met name bier en frisdrank. AB InBev kwam niet tussen in de keuze van de aangeboden producten en evenmin in de opmaak van de prijslijst.

7. Leeftijdsgrenzen inzake alcoholhoudende dranken

Bij het betreden van het evenement werden bandjes om de pols van de bezoeker bevestigd. Deze bandjes hadden verschillende kleuren. Afhankelijk van de leeftijd van de bezoeker, kreeg deze een bandje in een bepaalde kleur. Op die manier konden personen van 16- en 18- en 18+ onderscheiden worden.

Aan personen van 16- werd volgens de organisator geen alcohol aangeboden. AB InBev is echter evenmin tussengekomen in de uitbating van de verkooppunten op het terrein.

Op basis van bovenvermelde redenen is AB InBev dan ook van mening dat zijn tussenkomst in het evenement “After School Festival” niet strijdig is met artikel 2.1 van het Alcoholconvenant.

Naast de maatregelen die de organisator gebruikelijk reeds neemt, zal AB InBev hem bovendien in de toekomst hierbij proactief bijstaan. Zo zal het de organisator en zijn medewerkers een training geven in het verantwoord serveren van drank aan de consument.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de inhoud van de klacht en van de door de klager meegedeelde foto’s van het publicitair materiaal in kwestie.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende bij dit evenement betrokken partijen, met name het pretpark Bellewaerde en de producent van de bieren Stella Artois en Cubanisto, AB InBev.

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat het festival in het Bellewaerde-park plaatsvond op 30 juni na de normale openingsuren, namelijk van 18u tot 23u.

De Jury heeft er ook nota van genomen dat bij het binnenkomen van het park alle bezoekers gecontroleerd werden op leeftijd en een armbandje kregen waarbij de kleur afhankelijk was van de leeftijd en dat de medewerkers allen gebriefd werden omtrent de kleuren van de armbandjes en de geldende regelgeving inzake het schenken van alcoholische dranken.

De Jury heeft vervolgens kennis genomen van het gebruikte promotiemateriaal.

Met betrekking tot het lichtbord van Stella Artois:

De Jury heeft er nota van genomen dat dit deel uitmaakt van de vaste decoratie van de ‘Saloon’, een ruimte ingericht als westernbar in het park, zoals dit ook in een andere drankgelegenheid plaats zou vinden. Zij heeft ook vastgesteld dat het hier gaat om algemeen materiaal van de producent van het vermelde bier dat niet beperkt is tot het festival in kwestie.

Met betrekking tot de bar aan de Mexican stage:

De Jury heeft genoteerd dat deze bar voor de gelegenheid geplaatst en gedecoreerd werd met een grote “Sugar Skull”, het symbool van de Dia de los Muertos, de Mexicaanse herdenkingsdag, om zo het thema van Mexico te versterken, alsook met kleinere logo’s van het merk Cubanisto.

Met betrekking tot de Cubanistokledij die de medewerkers droegen:

De Jury heeft er nota van genomen dat er in het totaal voor 7 personen t-shirts en truien met het Cubanisto-logo erop ter beschikking werden gesteld voor de bediening in de 3 drankgelegenheden waar Cubanisto geschonken werd. In de andere 4 gelegenheden werd de gewone parkkledij gedragen.

Met betrekking tot de aangeboden dranken:

De Jury heeft er nota van genomen dat aan 3 drankgelegenheden Cubanisto werd geschonken, alsook frisdrank en dat in de andere 4 drankgelegenheden het gewone aanbod werd geschonken zoals tijdens de andere openingsdagen van het park.

Mede gelet op het voorgaande, is de Jury van mening dat het publicitair materiaal waartegen de klacht ingediend werd, dat al dan niet van het festival los stond, geen minderjarigen als doelgroep heeft. De aanwezigheid ervan op een evenement waar ook minderjarigen aanwezig zouden kunnen zijn betekent volgens haar namelijk niet dat het publicitair materiaal meteen ook gericht is tot minderjarigen.

Zij verwijst in dit verband naar de beslissing van de Jury in hoger beroep (Bacardi Martini Belgium – Bananas BC 18/01/2016) waarbij de Jury in hoger beroep bevestigde dat de toepassing van artikel 2.1 van het Convenant wel degelijk vereist dat een reclame of marketingactiviteit specifiek op minderjarigen is gericht en dus met andere woorden minderjarigen viseert, wat hier niet het geval is.

Meer specifiek wat het materiaal met het Cubanisto-logo betreft is de Jury ook van mening dat dit door zijn inhoud niet gericht is op minderjarigen.

Zij verwijst in dit verband tevens naar een eerdere uitspraak van de Jury (AB InBev - Cubanisto 10/12/2014) waarbij de Jury van mening was dat het afgebeelde masker van een doodshoofd niet verwijst naar personages die in het bijzonder populair of in de mode zijn bij minderjarigen of in hoofdzaak behoort tot de cultuur van minderjarigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat het promotioneel materiaal in kwestie niet gericht is op minderjarigen in de zin van artikel 2.1 van het Convenant.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV - BELLEWAERDE
Product/Dienst: Cubanisto + Stella-Artois
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/07/2016