AB INBEV – 26/02/2016

Beschrijving van de reclame

Aan de voorzijde van de bon die met de post werd verstuurd staat een foto van een bierglas Jupiler met de tekst “(Voornaam van de bestemmeling), ons eerste goede voornemen voor het nieuwe jaar: meer trakteren.”.

Aan de achterkant, een bon met een foto van een pack met 6 flesjes Jupiler en de tekst “Gratis – Bon voor een 6pack Jupiler” en ook “Jupiler trakteert je op 6 frisse pinten voor jou en je vrienden! Knip deze bon uit, ga ermee naar de supermarkt en ruil hem meteen in voor een gratis 6 pack van Jupiler”. Onderaan “Mannen weten waarom” en “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager haalde aan dat het poststuk geadresseerd was aan zijn zoon van 15 jaar net op de dag dat men in de pers praatte over de overconsumptie van alcohol in België. Hij vindt het schandalig dat een kind zulke advertenties ontvangt, met gratis dingen die aanzetten tot beginnen op een leeftijd waarop hij zonder twijfel zal beginnen.

2) Volgens de klager is deze reclamecampagne in strijd met het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken et met name het artikel 3.1 dat bepaalt dat “reclame niet mag aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen”. Hier wordt inderdaad geen gratis biertje verdeeld (om bijvoorbeeld de smaak van een nieuw product te testen), maar wel een volledig pak van 6 flesjes.
Bovendien heeft de klager kennis genomen van een klacht van een burger waarvan de dochter van 15 jaar het kaartje in kwestie ontvangen heeft en die benadrukte dat het niet om een geïsoleerd geval gaat. Volgens hem is deze campagne dus eveneens in strijd met artikel 2.1 van het Convenant dat bepaalt dat “de reclame niet gericht mag zijn op minderjarigen, noch daar haar inhoud, noch door het communicatiemiddel”.

3) De dochter van de klager, waaraan de reclame persoonlijk geadresseerd was, is momenteel 15 jaar en de verkoop van alcohol aan haar is dus verboden. Voor de klager lijkt deze reclame minstens even kwalijk (zelfs meer) als de verkoop van alcohol aan een minderjarige.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder voerde rond de jaarwisseling een promotiecampagne, die erin bestond om een sixpack aan te bieden aan studenten, pas afgestudeerden en jonge starters op de arbeidsmarkt, behorende tot de doelgroep 18 tot 24-jarigen. Desbetreffende producten werden aangeboden naar aanleiding van het nieuwe jaar en dit om te delen met hun vrienden, wat ook expliciet op de promo-bon werd vermeld.

Enerzijds was deze campagne dus gericht op meerderjarigen die volledig handelingsbevoegd zijn en ruim de leeftijd hebben bereikt om bier te consumeren. Anderzijds werd expliciet aangegeven dat het de bedoeling was om de aangeboden producten te delen met vrienden teneinde overmatige consumptie te vermijden.

Teneinde de juiste doelgroep (meerderjarige consumenten) te bereiken werd een samenwerking aangegaan met een marketingbedrijf gericht op hogeschool- en universiteitsstudenten. Meer in het bijzonder vroeg de adverteerder een mailing te organiseren gericht op studenten, afgestudeerde studenten en jonge starters.

Het marketingbedrijf heeft voor deze éénmalige actie zijn database aangewend. De database wordt samengesteld zowel door registraties van de websitebezoekers, als door schriftelijke formulieren die op events (die op universiteiten en hogescholen doorgaan) ingevuld worden in het kader van een wedstrijd. Om aan online wedstrijden te kunnen deelnemen, dient de bezoeker zich verplicht te registreren. Bij de registratie waren verschillende velden vrij in te vullen, waaronder schooltype (hogeschool, universiteit of middelbaar onderwijs), de naam van de onderwijsinstelling, de stad van de onderwijsinstelling, de studierichting en het studiejaar.

Op basis van deze gegevens kon het marketingbedrijf een selectie maken van studenten, afgestudeerde studenten en jonge starters.

Op basis van bovenvermelde redenen is de adverteerder dan ook van mening dat de campagne niet in strijd is met het Convenant.

Hij vindt het zeer betreurenswaardig dat de jongeren in kwestie deze promotie hebben ontvangen. Hij meent echter dat de nodige voorzorgsmaatregelen werden getroffen om te vermijden dat zij deze zouden ontvangen.

Naar aanleiding van de klachten dat personen van 15 jaar de mailing in kwestie hebben ontvangen, heeft de adverteerder informatie meegedeeld aan de Jury waaruit blijkt dat de personen in kwestie in de database van het partnerbedrijf waren opgenomen op basis van foutief ingevulde gegevens. In dit geval was er, voor de betrokken personen, ofwel een geboortedatum aangegeven op basis waarvan ze meerderjarig waren op het moment van de mailing ofwel aangegeven dat ze studeerden aan een universiteit/hogeschool tijdens het afgelopen academiejaar.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de promotiecampagne die eruit bestond om via de post een bon voor een pack van zes flesjes bier te verzenden naar de doelgroep van de adverteerder (studenten en jongeren actief op de arbeidsmarkt, van 18 tot 24 jaar oud).

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury nota genomen van de volgende elementen:

  • Om zijn doelgroep die bestaat uit consumenten ouder dan 18 jaar te bereiken heeft de adverteerder beroep gedaan op een marketingbedrijf;
  • Het bedrijf in kwestie dat zich richt op studenten van hogescholen en universiteiten beschikt over een database die hun gegevens verzamelt;
  • Deze database wordt samengesteld op basis van registraties op de website van het bedrijf zelf en op basis van schriftelijke formulieren die ingevuld worden om deel te nemen aan wedstrijden bij evenementen die georganiseerd worden aan universiteiten/hogescholen;
  • De velden die ingevuld moeten worden op deze formulieren betreffen onder andere de naam en het type onderwijsinstelling van de student, de leeftijd en het studiejaar.

De Jury heeft eveneens kennis genomen van de elementen die door de adverteerder aangebracht werden ter ondersteuning van het feit dat, in zijn vraag aan het betrokken marketingbedrijf, de doelgroep van 18 – 24 jaar duidelijk gedefinieerd werd.

Ingevolge de ontvangen klachten heeft de Jury er nota van genomen dat drie personen van 15 jaar de mailing in kwestie hebben ontvangen. Voor elk van deze drie personen heeft de adverteerder, na te hebben benadrukt dat de campagne op meerderjarigen gericht was, informatie meegedeeld aan de Jury waaruit blijkt dat de personen in kwestie in de database van het partnerbedrijf waren opgenomen op basis van foutief ingevulde gegevens. In dit geval was er, voor de betrokken personen, ofwel een geboortedatum aangegeven op basis waarvan ze meerderjarig waren op het moment van de mailing ofwel aangegeven dat ze studeerden aan een universiteit/hogeschool tijdens het afgelopen academiejaar.

Op basis van bovenstaande elementen is de Jury van mening dat de promotiecampagne in kwestie niet gericht was op minderjarigen. Zij is eveneens van mening dat de adverteerder de nodige maatregelen genomen heeft om zijn actie op zo’n manier te organiseren dat enkel meerderjarige personen de bon in kwestie zouden ontvangen.

De Jury is eveneens van mening dat de visuele en tekstuele elementen van de reclame in kwestie niet van aard zijn om gericht te zijn op minderjarigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de campagne niet in strijd is met artikel 2.1 en 4.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken en dat ze evenmin een aanzetting vormt tot een onwettige consumptie.

De Jury heeft bovendien bij onderzoek van de inhoud zelf van de reclame in kwestie onder andere vastgesteld dat de bon vermeldt “Jupiler trakteert je op 6 frisse pinten voor jou en je vrienden”.

Volgens de Jury vormt het aanbieden van een bon, die meerdere weken geldig is, voor 6 flesjes bier van 25 cl die afgehaald kunnen worden in de supermarkt en gedeeld kunnen worden met vrienden geen aanzetting tot een onverantwoordelijke of overmatige consumptie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de campagne niet in strijd is met artikel 3.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/02/2016