AB INBEV – 13/11/2013

Beschrijving van de reclame

De mailing bevat een afbeelding van het product, een bon voor een gratis Jupiler 75 cl party fles en onder meer de tekst: “Heb je binnenkort iets te vieren? Een speciale verjaardag? Een diploma halen?”, “Jupiler doet jou alvast een 75 cl. party fles cadeau.”.

Motivering van de klacht(en)

Een mailing werd op naam geadresseerd aan een jongere van 18 jaar, bij het begin van zijn hogere studies, met een aanbod voor een gratis fles Jupiler van 75 cl. Is het niet onverantwoord om het equivalent van drie glazen bier aan te bieden aan jongeren die nog beïnvloedbaar zijn, zeker in de periode van de studentendopen? De recente en dramatische evenementen die plaatsvonden op de campussen lijken de brouwers te zijn ontgaan. De klager vraagt zich ook af hoe de adverteerder de persoonlijke gegevens van zijn zoon heeft kunnen bekomen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het voor hem van het grootste belang is om zijn marketingcampagnes op een verantwoorde manier te voeren. Als verantwoordelijke brouwer wil hij niet dat zijn reclame gericht is op consumenten die nog niet gerechtigd zijn alcohol te drinken en/of te kopen.

De adverteerder is de mening toegedaan dat hij niet gehandeld heeft in strijd met het Convenant of met zijn eigen Commercial Code of Communications, om volgende redenen:

- In juni 2013 heeft Jupiler een “party” fles van 75 cl gelanceerd; dit formaat laat toe dat consumenten een welbepaald moment vieren met vrienden en/of familie; om deze lancering kracht bij te zetten, heeft Jupiler een coupon voor een gratis fles Jupiler 75 cl verstuurd naar meerderjarige consumenten die dit jaar iets te vieren hebben;

- Concreet gaat het enerzijds om mannelijke consumenten die dit jaar afstuderen van universiteiten en hogescholen in ons land (dus per definitie allemaal meerderjarige consumenten); anderzijds heeft hij ook mannelijke consumenten aangeschreven die dit jaar 18, 19 of 20 jaar geworden zijn. Dus iemand die nog 18 moest worden na 30 mei 2013 heeft de coupon niet ontvangen;

- De adresgegevens werden bekomen via databanken die deze gegevens op volkomen wettelijke wijze verzamelen en ter beschikking stellen voor promotionele doeleinden;

- Er werd geen publieke of marketing-ruchtbaarheid aan deze actie gegeven, behalve de aankondiging van de lancering via een persbericht en de verzending van de coupon naar de betrokken meerderjarige consumenten;

- Wat het Convenant betreft, is de adverteerder van mening dat hij geen inbreuk heeft begaan aangezien noch de inhoud van de reclame, noch het communicatiemiddel, gericht zijn op minderjarigen; elke bestemmeling van de coupon was meerderjarig.

Jurybeslissing

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de coupon voor een gratis party-fles van Jupiler alleen naar meerderjarige consumenten verstuurd is (consumenten die dit jaar afstuderen van universiteiten en hogescholen of die vóór 30 mei 2013 18, 19 of 20 jaar geworden zijn). De Jury heeft ook genoteerd dat de adresgegevens werden bekomen van databanken die deze gegevens wettelijk ter beschikking stellen voor promotionele doeleinden.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de zogenoemde ‘party-fles’ van 75 cl aangeboden wordt om iets met vrienden te vieren (een diploma, een verjaardag).

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet gericht is op minderjarigen en niet aanzet tot onverantwoordelijke of overmatige consumptie, noch deze aanmoedigt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze twee punten.

Wat de educatieve slogan betreft, heeft de Jury er nota van genomen dat deze aanwezig is op de reclame.

De Jury is evenwel van oordeel dat de slogan in casu niet vermeld wordt overeenkomstig de in Bijlage B 1. b) i. van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken vermelde richtlijnen over de minimale lettergrootte, waardoor hij onvoldoende zichtbaar en leesbaar is.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de educatieve slogan in deze reclame aan te passen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  13/11/2013