AB INBEV – 05/08/2019

Beschrijving van de reclame

De in de Facebookpost gelinkte video toont 2 blikjes van het gepromote product met de tekst “16 + 2 blikken gratis om …” waarna de volgende tekst verschijnt: “… meer volk in uw tent te krijgen.”.
Onderaan de vermelding van de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.”.
Men ziet vervolgens een man met een blikje van het product in de hand en de andere hand in zijn broekzak. Verschillende personen passeren voor hem en gaan een tent binnen. Hij gebruikt verschillende begroetingen. Op het scherm de teksten “Hey hallo, leuke outfit.”, “Hallo, ook leuke outfit.”, “Schuif maar aan hoor, er is …”.
Het logo van Jupiler verschijnt vervolgens op het scherm met de tekst “Graag gedaan!”.
VO: “Jupiler geeft u deze zomer 16 blikken plus 2 gratis om meer volk in uw tent te krijgen. Jupiler, da’s graag gedaan!”

Motivering van de klacht(en)

De tekst die hier gebruikt wordt is voor de klager te expliciet naar seks gericht. Dit lijkt alsof de adverteerder meegeeft dat als je Jupiler drinkt, je hiermee expliciet meer mensen in je tent krijgt en dat dus écht dankzij Jupiler. De dubbele bodem zit hem volgens de klager daarenboven ook in het feit dat “in uw tent” krijgen een gekend fenomeen is op de festivals of andere leuke evenementen. Dit neigt er volgens hem dan ook toe dat beweerd wordt dat je dankzij Jupiler meer vrouwen (of mannen) kan scoren. Hij vindt dat ondermaatse communicatie.

Standpunt van de adverteerder

Rekening houdend met de inhoud en de bewoording van de klacht, nam de adverteerder aan dat de klagende partij meent dat de reclame een boodschap brengt aan de consument in de zin dat door consumptie van bier, de consument seksueel succes heeft, wat een inbreuk zou zijn op artikel 3.3 van het Alcoholconvenant volgens hetwelk reclame de consumptie van alcoholhoudende dranken niet in verband mag brengen met seksueel succes.
De adverteerder deelde in dit verband mee dat de spot een fase beschrijft, voorafgaand aan het festival, waar de eigenaar van een kampeerplek op de camping vrienden-festivalgangers, zowel mannen als vrouwen, uitnodigt voor een aperitief en hen verwelkomt op zijn standplaats, waar hij zijn tent heeft opgezet. Hierbij ligt de focus in de spot volgens hem op het creëren van een gastvrije sfeer, waar men het extra bier, verkregen in het kader van de promo-actie “16 blikken + 2 gratis”, kan delen met vrienden, wat geheel conform het Alcoholconvenant is.
De eigenaar van de tent toont zich gastvrij, nodigt personen uit in zijn tent en spreekt hen vriendelijk aan. Zowel mannen als vrouwen zijn tegelijk in de spot te zien en zij gaan als groep de tent binnen. De eigenaar zelf blijft als gastheer naast de tent staan. Het is een bewuste keuze om in de spot letterlijk “meer volk” in de tent uit te nodigen om op die manier het extra bier te delen met vrienden. Het is geenszins zo dat de gastheer telkens met één persoon mee in de tent gaat.
Volgens de adverteerder is het allerminst de bedoeling om te insinueren dat de gastheer door de aanwezigheid van Jupiler, het aanbod van Jupiler of de consumptie van Jupiler seksueel succes zou hebben.
De gastheer heeft een blikje Jupiler in de hand wanneer hij de gasten verwelkomt, maar er is in de spot geen enkel element aanwezig dat zou wijzen op later seksuele handelingen tussen de gastheer en zijn mannelijke en vrouwelijke gasten of één van hen. Noch de kledij van de personages, noch de lichamelijke of woordelijke taal van de personages, noch de gecreëerde sfeer, noch andere elementen wijzen op komende seksuele handelingen.
Met betrekking tot het woordgebruik “tent” gaf de adverteerder aan dat hiervoor werd gekozen omdat de camping uiteraard dé ontmoetingsplaats bij uitstek is voor vrienden op de festivalweide. Het is daar dat zij in of rond de tent gebruikelijk samenkomen om iets te drinken of te eten. De Franse versie van de spot toont dit eens temeer aan, waar er sprake is van “inviter plus de monde au camping”.
De zin “schuif maar aan hoor, er is…” wordt verondersteld aangevuld te worden met “er is genoeg voor iedereen, gezien er extra bier is”. De slotzin, die slechts gedeeltelijk wordt uitgesproken, maar waarvan wel duidelijk is welke tekst wordt weggelaten, wijst op het uitdelen van de blikjes aan de genodigden, die zich inmiddels allemaal in de tent zouden bevinden, hetgeen uiteraard ludiek is, gezien een festivaltent meestal een kleine tent is.
De adverteerder is er derhalve van overtuigd dat de grote meerderheid van het publiek de ware bedoeling van zijn spot, zoals hoger uiteengezet, heeft begrepen en hij is van mening dat artikel 3.3 van het Alcoholconvenant niet geschonden wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

Zij heeft kennisgenomen van de in de Facebookpost gelinkte video in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze met de reclameboodschap beoogde om de klemtoon te leggen op het creëren van een gastvrije sfeer, waar de gastheer het extra bier, verkregen in het kader van de promotionele actie, kan delen met gasten, zonder dat daarbij sprake is van elementen die zouden insinueren dat de aanwezigheid, het aanbod of de consumptie van het gepromote product zouden leiden tot seksuele handelingen tussen de gastheer en (één van) zijn gasten.

De Jury is van mening dat dit opzet ook duidelijk blijkt uit de reclameboodschap in kwestie en dat deze met name niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klager daaraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame de consumptie van alcoholhoudende dranken niet in verband brengt met seksueel succes in de zin van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/08/2019