AB INBEV – 01/12/2020

Beschrijving van de reclame

De klager verwees naar verschillende video’s op het YouTube-kanaal en de Instagram-account van online influencer Jimmy Labeeu waarin wordt verwezen naar het biermerk Jupiler en producten van dit merk in beeld komen.

Motivering van de klacht(en)

De klager, een officiële instantie, deelde mee dat deze vlogger een reclamepartnerschap van lange duur lijkt te hebben gesloten met het merk Jupiler. Dit komt regelmatig terug in zijn programma’s (op Instagram en YouTube) en in zijn posts (Instagram), voornamelijk onder de vorm van blikjes die door de vlogger in beeld worden geconsumeerd. Deze product placement, die overigens niet geïdentificeerd wordt, wordt soms vergezeld van opmerkingen die aanzetten tot de consumptie van alcohol.

Hij verwijst naar het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken dat met name vermeldt dat “de reclame (geen) gebruik (mag) maken van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair of in de mode zijn bij minderjarigen alsook van tekeningen of marketingtechnieken waarin beelden of beweringen voorkomen die in hoofdzaak behoren tot de cultuur van de minderjarigen”. Hetzelfde Convenant verbiedt ook de reclame voor alcohol via digitale media hoofdzakelijk gericht op een publiek dat bestaat uit minderjarigen. Het legt bovendien de vermelding op van een educatieve slogan op de digitale media.

Het lijkt er volgens hem op dat deze product placement van aard is om de consumptie van alcohol te banaliseren bij een publiek waarvan men kan veronderstellen dat het voor een groot deel minderjarig is en dat het voornoemde Convenant niet gerespecteerd wordt.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft het in de klacht vermelde bedrijf om een reactie verzocht.

Dit bedrijf meende uit de bewoording van de klagende partij te dienen af te leiden dat deze meent dat er een langdurig reclamepartnerschap is tussen de influencer en het merk Jupiler en dat, voor zover er een reclamepartnerschap zou zijn, hij daarbij bepaalde regels van het Alcoholconvenant zou overtreden.

In dit verband deelde het bedrijf mee dat het in casu allerminst de bedoeling heeft om de invloed van de influencer in te schakelen om de verkoop van Jupiler te beïnvloeden. Er werd in die zin nooit een opdracht gegeven, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, noch mondeling, noch schriftelijk. Er is geen reclamepartnerschap tussen AB InBev en de influencer.

De influencer kreeg tot op heden nooit enige vergoeding van AB InBev voor het gebruik van het merk Jupiler in zijn communicaties: hij kreeg nooit een compensatie via gratis goederen en evenmin een geldelijke of andere vergoeding. De influencer blijkt een fan te zijn van bier en van voetbal en gebruikt Jupiler-producten enkel en alleen op eigen initiatief. Het bedrijf stelde bovendien vast dat hij tevens andere bierproducten (van andere brouwers) gebruikt of verbruikt in zijn communicaties.

Het bedrijf gaf tevens aan geen enkele controle te hebben over de communicaties van de influencer. Deze legt zijn communicaties nooit voor aan AB InBev, gezien AB InBev op geen enkele wijze betrokken is bij de communicaties. De influencer handelt geheel op eigen initiatief en voor eigen rekening in deze.

Uit het voorgaande dient volgens het bedrijf dan ook afgeleid te worden dat het geen opdrachtgever is of was voor de communicaties van de influencer met Jupiler, dat er geen enkele vorm van overeenkomst/partnerschap hierover bestaat of bestaan heeft tussen de influencer en AB InBev en dat de voorwaarden van influencer marketing niet vervuld zijn, zodat er dan ook geen sprake kan zijn van een opdracht van influencer marketing inzake de communicaties van de betrokken influencer.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de communicaties op het YouTube-kanaal en op de Instagram-account van de online influencer in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er met name nota van genomen dat de klager vooreerst meent dat in casu sprake is van commerciële communicaties voor het biermerk Jupiler in het raam van een reclamepartnerschap met dit merk, die dan vervolgens op bepaalde punten in strijd zouden zijn met het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft er echter ingevolge het antwoord van het in de communicaties en in de klacht vermelde bedrijf nota van genomen dat dit geen opdrachtgever is of was voor de communicaties van deze online influencer met Jupiler en dat er geen enkele vorm van overeenkomst/partnerschap hierover bestaat of bestaan heeft tussen hem en de online influencer in kwestie, noch aan de hand van enige vergoeding of compensatie, noch door enige controle uit te oefenen over deze communicaties.

Zij is derhalve van mening dat in casu geen sprake is van commerciële communicatie door een influencer in opdracht en voor rekening van dit bedrijf.

De Jury is dus van oordeel dat het hier niet gaat om aan dit bedrijf toerekenbare influencer marketing of reclame voor een alcoholhoudende drank, maar om redactionele inhoud van de influencer zelf die buiten de bevoegdheid van de JEP valt.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury zich derhalve onbevoegd verklaard in dit dossier.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: AB INBEV
Product/Dienst: Jupiler
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  01/12/2020