123 MULTIMEDIA – 19/02/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie stelt verschillende logo's, afbeeldingen en beltonen voor, te bestellen via telefoon of sms. Verschillende logo's bevatten afbeeldingen van blote vrouwen en sommige logo's werden bedekt met een bord “verboden toegang”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend, zij toont blote vrouwen in onfatsoenlijke posities, zeker t.a.v. kinderen. Welk is het belang om dit tentoon te stellen in bladen die geraadpleegd worden door de hele familie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat men deze advertentie dient te beoordelen rekening houdend met de algemene context van het tijdschrift dat zich voornamelijk tot een volwassen publiek richt. Hij benadrukte dat hij van oordeel is dat de betreffende logo's geen gewelddadige of choquerende eigenschappen vertonen en dat alle logo's die bestemd zijn voor een volwassen publiek bedekt werden met een bord ‘verboden toegang' zodat deze afbeeldingen in geen geval zouden gezien worden door minderjarigen. Hij preciseerde tevens dat er nieuwe reclameboodschappen werden voorzien die zich richten tot een ruimer publiek en dus geen logo's van dit type zullen bevatten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat:
- bepaalde logo's onvoldoende bedekt werden en afbeeldingen bevatten die kunnen gepercipieerd worden als choquerend en onfatsoenlijk. Zij is de mening toegedaan dat deze logo's kunnen beschouwd worden als een aantasting van de menselijke waardigheid, hetgeen strijdig is met art. 4 van de IKK code.
- de reclame niet beantwoordt aan de gedragscode Premium –en Bulk SMS en MMS die bepaalt dat:

de karaktertekens i.v.m de prijs moeten groter of gelijk zijn aan 1/3 van de lettergrootte van de karakters die voor het verkorte nummer worden gebruikt; de gegevens omtrent de prijzen moeten in horizontale richting afgebeeld worden; de prijsaanduidingen mogen niet onderaan op de pagina of verticaal op de zijkant worden vermeld.

Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de advertentie te wijzigen door bovenvermelde logo's weg te laten en erop toe te zien dat de advertentie conform is met de bovenvermelde bepalingen en ze intussen niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat de advertentie in kwestie niet meer verspreid wordt in België.

Adverteerder: 123 MULTIMEDIA
Product/Dienst: Logo's en beltonen
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/02/2004