Bahlsen 21-02-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BAHLSEN

Product-Dienst / Produit-Service: Pick Up !

Media / Média: TV, Internet

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont het gepromote koekje dat in twee breekt en vervolgens een man die uit een lift stapt in een parkeergarage en zucht terwijl hij twee zakken op de grond zet. Hij bijt in het koekje en glimlacht als hij een reeks winkelkarretjes ziet. Hij loopt ernaartoe, duwt hen in de neerwaartse toegangsweg van de parkeergarage en gaat eraan hangen. Hij daalt aldus af langs de verdiepingen van de garage en komt aan bij zijn voertuig.

//////////

Le spot montre le biscuit promu, coupé en deux, puis un homme qui sort d’un ascenseur dans un parking et qui soupire en posant par terre deux sacs. Il mort dans le biscuit et sourit en voyant une série de caddies. Il court vers ceux-ci, les pousse dans la descente du parking et s’y accroche. Il descend ainsi les étages et arrive à sa voiture.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster is de reclame die een individu toont dat een partij winkelkarretjes bemachtigt om de toegangsweg van een parkeergarage af te dalen ingevolge het nuttigen van een koekje een voorbeeld van onwellevendheid en een zeer slecht voorbeeld voor beïnvloedbare geesten.

//////////

Selon la plaignante, la publicité qui montre un individu qui s’empare d’un lot de caddies pour descendre la rampe d’un parking suite à la prise du biscuit est un exemple d’incivilité et un très mauvais exemple pour des esprits influençables.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de betroffen spot een man toont die aan een reeks winkelkarretjes gaat hangen in de neerwaartse toegangsweg van een parkeergarage om bij zijn voertuig te komen.

Volgens de Jury is de situatie voldoende overdreven en irreëel en zij is derhalve van mening dat de reclame geen gedrag toont dat door de gemiddelde consument letterlijk zou kunnen worden genomen.

In deze context is de Jury van oordeel dat de reclame een dergelijke gedraging niet tolereert en evenmin aanmoedigt.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que le spot concerné montre un homme qui s’accroche à une série de caddies dans la descente d’un parking pour arriver à sa voiture.

Selon le Jury, la situation est suffisamment exagérée et irréelle et il est donc d’avis que la publicité ne montre pas de comportement qui puisse être pris au premier degré par le consommateur moyen.

Dans ce contexte, le Jury a estimé que la publicité ne cautionne pas et n’encourage pas non plus un tel comportement.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

 

andere beslissingen