Bacardi-Martini – William Lawson’s 10-10-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: BACARDI-MARTINI

Product-Dienst / Produit-Service: William Lawson’s

Media / Média: Andere (evenement)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klacht heeft betrekking op een promotionele actie op een stand van William Lawson’s tijdens het evenement Student Kick Off.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager, de Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, heeft een klacht ingediend voor een schending van artikel 5.1. van het Alcoholconvenant.

Hij haalde aan dat op het evenement Student Kick Off te Gent een stand van William Lawson’s stond waar men gratis drank kreeg. Het ging ongeveer als volgt:

  • 1 iemand van de groep moest een Schotse rok aandoen;
  • De persoon met de Schotse rok moest meedoen aan een slingshot spel;
  • Daarna schoven alle personen van de groep door naar het tweede gedeelte met een balk waar de bekers werden ingezet en gevuld tot ongeveer de helft. Dan was het de bedoeling dat ze samen de balk ophieven en allemaal tegelijkertijd en in 1 keer hun beker leegdronken.

Iedereen die 1 euro betaalde, kon toegang krijgen tot het terrein. Het gaat niet om een verlengde van een horecazaak en de prijs van 1 euro is dermate laag dat in de praktijk iedereen toegang heeft.

De klager is van mening dat er gratis alcoholische dranken werden aangeboden op een plaats die kan beschouwd worden als de openbare weg. Hij merkt op dat er slechts één persoon een prestatie diende te leveren en dat de anderen de drank zonder prestatie kregen en verwijst naar de Jurybeslissing Duvel Moortgat 30/08/2017.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennis genomen van de tegen een promotionele actie van de adverteerder tijdens het evenement “Student Kick Off” ingediende klacht op basis van artikel 5.1 van het Convenant, volgens hetwelk het “verboden (is) om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat het evenement in kwestie op het Sint-Pietersplein in Gent plaatsvond, dat afgesloten werd voor het verkeer en het publiek en dat bezoekers €1 toegang moesten betalen om het evenement te mogen bijwonen.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat wanneer een kleine groep aan de actie wilde deelnemen, één van de leden eerst een kilt moest aandoen en een behendigheidsspel spelen en dat de groep pas dan een proevertje kon nuttigen door het gezamenlijk en tegelijkertijd opheffen van een balk waarin de bekertjes werden geplaatst.

De Jury heeft daarnaast genoteerd dat de adverteerder verwijst naar de bedoeling van de door de klager aangehaalde bepaling van het Convenant, met name te vermijden dat alcoholhoudende dranken gratis ter beschikking gesteld worden aan toevallige voorbijgangers op de openbare weg terwijl met zijn stand een drempel werd gecreëerd voor de deelnemers om een alcoholhoudend drankje te verkrijgen.

Welnu, de Jury is van mening dat deelname aan de promotionele actie zoals deze in dit geval werd georganiseerd wel degelijk verschillende stappen inhield en vereiste dat de deelnemers een prestatie moesten leveren vooraleer een proevertje te kunnen ontvangen en nuttigen, zodat in casu geen sprake is van een onvoorwaardelijke uitdeling of aanbieding van alcoholhoudende dranken.

Zij verwijst tevens naar eerdere uitspraken van de Jury die op haar website kunnen worden geraadpleegd, namelijk Duvel Moortgat 30/08/2017 en Bacardi Martini Belgium – Bananas BC 06/10/2015.

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat het hier niet gaat om het gratis of voor een symbolische prijs verdelen of aanbieden op de openbare weg van alcoholhoudende dranken in de zin van artikel 5.1 van het Convenant.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze actie geen inbreuk uitmaakt op voormelde bepaling van het Convenant en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen