B-Post Bank 24-08-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: B-POST BANK / B-POST BANQUE

Product-Dienst / Produit-Service: Leningen / Prêts

Media / Média: Affiche / Affichage

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De campagne bevat verschillende visuals die eenzelfde stramien volgen. Een voorbeeld van affiche bevat onder meer het logo van de adverteerder met de tekst:
“Sh*t
Dat water is koud
*Verwarmingsketel kapot? Vervang hem met onze energielening (…)”.

//////////

La campagne contient différents visuels qui suivent le même schéma. Un exemple d’affiche contient entre autres le logo de l’annonceur et le texte :
« M*rde
Y’a plus d’eau chaude
*Votre chaudière est cassée ? Remplacez-la grâce à notre prêt énergie (…) ».

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klager vindt het erg onaangenaam en bedroevend dat zijn ogen en die van zijn kinderen verplicht worden om de scheldwoorden van de reclames van de adverteerder te lezen. Als onderneming die diensten aan het publiek verleent, heeft De Post (en de verbonden bankdiensten) volgens hem een educatieve verantwoordelijkheid ten aanzien van de kinderen die ernaar kijken. Deze vulgaire reclameboodschappen dringen zich echter op aan de blik van al diegenen die kunnen lezen en de klager gaat niet akkoord met de keuze voor grofheid en vulgariteit.

2) De klager stoort zich erg aan deze reclame van het overheidsbedrijf (dus met belastinggeld) B-Post. Hij probeert zijn kinderen een opvoeding te geven met respect en waarden voorop, en vraagt zich af waarom ze moeten kijken op zo’n affiches voor een bank. Volgens hem getuigt dit van een gebrek aan respect en originaliteit.

//////////

1) Le plaignant trouve très désagréable et contrariant que ses yeux et ceux de ses enfants soient obligés de lire les gros mots des publicités de l’annonceur. En tant qu’entreprise de service au public, La Poste et les services bancaires liés ont selon lui une responsabilité éducative envers les enfants qui la regardent. Or ces messages publicitaires grossiers s’imposent aux yeux de tous ceux qui savent lire et le plaignant n’est pas d’accord avec le choix de la grossièreté et de la vulgarité.

2) Le plaignant est très contrarié par cette publicité de l’entreprise publique (donc avec l’argent des impôts) B-Post. Il essaie de donner à ses enfants une éducation avec du respect et des valeurs et se demande pourquoi ils doivent regarder de telles affiches pour une banque. Selon lui, cela témoigne d’un manque de respect et d’originalité.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de affiches voor de leningen van de adverteerder respectievelijk de woorden “Sh*t” in het Nederlands en “M*erde” in het Frans vermelden.

Zij is van mening dat de uitdrukkingen “shit” en “merde” wijdverbreid zijn in het dagelijks taalgebruik en hier op een humoristische manier gebruikt worden om een problematische situatie te schetsen.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de reclame voor de leningen van de adverteerder niet gericht is op kinderen en hen ook niet afbeeldt.

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de uitdrukkingen in kwestie niet in strijd zijn met de huidige fatsoensnormen. Zij is eveneens van oordeel dat de reclame niet aanzet tot vloeken en geen gedrag aanmoedigt dat in strijd is met de momenteel geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

//////////

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que les affiches pour les prêts de l’annonceur mentionnent respectivement les mots « M*rde » en français et « Sh*t » en néerlandais.

Il est d’avis que les expressions « merde » et « shit » sont répandues dans le langage courant et sont utilisées ici de manière humoristique pour illustrer une situation problématique.

Le Jury a également constaté que la publicité pour les prêts de l’annonceur ne vise pas et ne met pas en scène des enfants.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que les expressions en question ne sont pas contraires aux normes de décence couramment admises. Il a également estimé que la publicité n’incite pas à jurer et n’encourage pas un comportement contraire aux convenances selon les normes actuellement admises.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen