Amnesty International 09-09-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: AMNESTY INTERNATIONAL 

Product-Dienst / Produit-Service: Campagne Niet Normaal?!’ inzake etnisch profileren 

Media / Média: Internet (Facebook) 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

Het gesponsorde geanimeerde campagnemateriaal bevat tekeningen van politieagenten en een persoon die gecontroleerd wordt, met de volgende teksten:  
“ID-Controle  
Wanneer kan de politie je ID controleren? 
Op straat mag je nooit willekeurig of zomaar worden gecontroleerd. 
De politie mag je identiteitsbewijs alleen vragen als ze vermoeden dat je … 

  • De orde verstoort 
  • Een misdrijf pleegde of wil plegen 
  • ​Wordt opgespoord 

Voor deze vermoedens moet er altijd een goede reden zijn! 
Als de politie je ID-bewijs vraagt moet je het niet alleen tonen maar ook afgeven. 
Als je weigert of als je je met geweld verzet kan de politie je aanhouden. 
Onterechte controle vind je? Dien dan klacht in! Want etnisch profileren is Niet Normaal?! 
Stop etnisch profileren #knowyourrights -> nietnormaal.be”.  

Een door de klager meegedeelde screenshot van een post bevat in overlay de tekst “Wat moet je doen als de politie je op straat controleert? Wat mag de politie en wat mag jij? #KnowYourRights @stopetnischprofileren”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

Volgens de klager is de gedeelde informatie helemaal niet volledig en wordt de hashtag ‘#stopetnischprofileren’ gebruikt, wat compleet ongepast is. In zijn ogen suggereert dit dat de politie racistisch handelt en hij ziet alvast geen link tussen een identiteitscontrole en etnisch profileren. Hij denkt dat deze reclame in de huidige tijdgeest echt geen goed plan is, gelet op de recentelijke gebeurtenissen, en dat het olie op het vuur gooien is. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van het campagnemateriaal in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vooreerst benadrukt dat ze zich beperkt tot het onderzoek van de inhoud van het campagnemateriaal in kwestie, zonder zich te buigen over het maatschappelijk debat inzake etnisch profileren als dusdanig, wat niet tot haar bevoegdheid behoort.  

De Jury heeft vervolgens de inhoud van het betrokken campagnemateriaal in het bijzonder getoetst aan de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame.  

Zij heeft vastgesteld dat het campagnemateriaal in kwestie tekeningen van politieagenten en een persoon die gecontroleerd wordt bevat, met daarbij de volgende teksten:  

“Wanneer kan de politie je ID controleren? 
Op straat mag je nooit willekeurig of zomaar worden gecontroleerd. 
De politie mag je identiteitsbewijs alleen vragen als ze vermoeden dat je … 

  • De orde verstoort 
  • Een misdrijf pleegde of wil plegen 
  • ​Wordt opgespoord 

Voor deze vermoedens moet er altijd een goede reden zijn! 
Als de politie je ID-bewijs vraagt moet je het niet alleen tonen maar ook afgeven. 
Als je weigert of als je je met geweld verzet kan de politie je aanhouden. 
Onterechte controle vind je? Dien dan klacht in! Want etnisch profileren is Niet Normaal?! 
Stop etnisch profileren #knowyourrights -> nietnormaal.be”.  

De klager verwees hierbij in het bijzonder naar de volgende tekst in overlay bij een post: “Wat moet je doen als de politie je op straat controleert? Wat mag de politie en wat mag jij? #KnowYourRights @stopetnischprofileren”.  

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat hij met de campagne ‘Niet Normaal?!’ waarbinnen de betrokken post kadert niet alleen wil aandringen bij de politie en beleidsmakers om etnisch profileren beter aan te pakken, maar ook mensen wil informeren over hun rechten en plichten tijdens contact met de politie.  

Zij is van mening dat het betrokken campagnemateriaal wel degelijk informatief van aard is, in overeenstemming met het aangehaalde doel van de campagne, en aldus niet van aard is om met onvolledige informatie op ongepaste wijze te suggereren dat de politie in haar algemeenheid racistisch zou handelen, zoals de klager voorhoudt, of nog om opruiend te zijn.  

Zij is tevens de mening toegedaan dat het voormelde doel duidelijk blijkt uit het betrokken campagnemateriaal en dat de daarin gebruikte bewoordingen en beelden in een voldoende rechtstreeks en proportioneel verband staan met het nagestreefde doel van de campagne.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet indruist tegen de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in de zin van artikel 1, alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen