Albert Heijn 26-04-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ALBERT HEIJN

Product-Dienst / Produit-Service: Albert Heijn Bonus

Media / Média: Internet (website)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De voorpagina van de folder op de site van de adverteerder toont, onder de titel “Albert Heijn Bonus – 10 jaar”, een tekening van twee hamsters met feestattributen die twee borden vasthouden, het ene met de tekst “Hamsterééééén” en het andere met de tekst “Heel vééééél producten – 2e gratis”. Daaronder en op de volgende pagina’s een reeks producten met de vermelding “2e gratis”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager is het gebruik van een hamster als mascotte met uitdrukkingen als “hamsterééééén” onethisch. Hij voerde aan dat hamsteren een economisch schadelijke praktijk is en dat de manier van voorstellen het normaliseert – het zelfs als een “feest” voorstelt – en overconsumptie aanmoedigt.
Zijn inziens is hamsteren het ongerechtvaardigd aankopen en opslaan van hoeveelheden (voedings)producten die men niet in die mate nodig heeft. Volgens hem normaliseert de actie dit gedrag onterecht. Het is voor de gemiddelde consument quasi onmogelijk om een gratis 2de product te weigeren voor de prijs van 1. Het woord moet dan ook samen gezien worden met de omvang van het aanbod.
Hij voegde toe dat overconsumptie indruist tegen de noodzaak die heden blijkt om behoedzaam en economisch om te gaan met onze voedselvoorziening, d.w.z. de hele keten: van landbouwer tot producent en afvalverwerking. In het huidige klimaat is het gebruik van deze reclametermen niet meer humoristisch te noemen maar wel sociaal onverantwoordelijk, en dus onethisch.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de folder op de website van de adverteerder in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze ervoor gekend staat om geregeld commerciële acties te organiseren onder de noemer de “AH hamsterweken”, waarbij de hamsters zo al jaar en dag zijn mascotte zijn, die de klanten op een ludieke wijze op een tijdelijk promotioneel voordeel wijzen.

De Jury is van mening dat de betrokken reclame zich er ook wel degelijk toe beperkt om, met teksten en beelden die aansluiten bij de gebruikelijke en terugkerende communicatie van de adverteerder, op een humoristische wijze de aandacht te vestigen op een tijdelijk promotioneel aanbod van voedingswaren en andere producten, en dit naar aanleiding van 10 jaar “Albert Heijn Bonus”.

Zij is hierbij tevens van mening dat een dergelijke “1+1 gratis” actie geenszins ongebruikelijk is en bovendien evenzeer kan worden begrepen als een korting van 50% door en in die zin interessant kan zijn voor prijsbewuste consumenten.

In deze context is de Jury van mening dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument aan te sporen tot ongerechtvaardigde, economisch schadelijke praktijken zoals de klager voorhoudt.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om laakbaar gedrag te tolereren of aan te moedigen en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen