Agentschap Wonen in Vlaanderen 14-11-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: AGENTSCHAP WONEN IN VLAANDEREN

Product-Dienst / Produit-Service: Preventiecampagne rond CO-vergiftiging

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De campagne bevat 3 tv-spots die hetzelfde stramien volgen, met dreigender wordende muziek op de achtergrond en een duistere sfeerschepping.

De eerste spot, waarop de klacht specifiek betrekking heeft, toont een moeder die in de badkamer aan de wastafel voor de spiegel staat terwijl haar dochter achter haar in bad zit. De vrouw kijkt verontrust achter zich en schrikt als ze ziet hoe haar dochter met haar natte haar voor haar gezicht en een vreemde blik naar haar kijkt. Vervolgens wordt ingezoomd op de boiler die in een hoek van de badkamer hangt en ziet men hoe de moeder steun zoekt aan de badrand en erop moet gaat zitten.
Voice-over: “Nee, je dochter is niet kwaadaardig, maar je boiler wel. Duizeligheid is één van de symptomen van een CO-vergiftiging. Ontdek meer op co-risico.be.”

De tweede spot toont een jongeman die met zijn schoonfamilie aan tafel zit in de keuken en onder het toeziende oog van zijn schoonmoeder kokhalzende bewegingen begint te maken. Vervolgens wordt ingezoomd op de boiler en ziet men de jongeman met zijn hoofd op zijn bord liggen.
Voice-over: “Nee, je schoonmoeder wil je niet vergiftigen, maar de boiler wel. Misselijkheid is één van de symptomen van een CO-vergiftiging. Ontdek meer op co-risico.be.”

De derde spot toont een vrouw die in de woonkamer in de zetel zit en verontrust naar haar kat kijkt. Vervolgens wordt ingezoomd op de kachel en ziet men hoe de vrouw naar haar hoofd grijpt.
Voice-over: “Nee, je kat wil je niet lynchen, maar je kachel wel. Hoofdpijn en vermoeidheid zijn symptomen van een CO-vergiftiging. Ontdek meer op co-risico.be.”

Aan het einde telkens de tekst “Ontdek meer op co-risico.be” op het scherm, met daarbij de logo’s van het Agentschap Wonen in Vlaanderen, het Netwerk Brandweer en het Antigifcentrum.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster deelde mee dat zij zelf slachtoffer was van CO-intoxicatie en daarom de spot wil aankaarten. Wat de uitspraak in de reclame betreft dat één van de symptomen duizeligheid is, gaf ze mee dat als je je duizelig begint te voelen, het al te laat is. Ook zag zij dat de boiler in de badkamer hangt in de spot, en dat is volgens haar de grootste fout die je kan doen.
Zij voerde aan dat aan deze spot gewoon niets preventiefs is en dat hij misleidend is. Ze vraagt aan de makers van de spot om na te denken en om aan overlevenden te vragen wat die gevoeld hebben. Zij werd gewoon boos door de verkeerde boodschap die werd meegegeven.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de verschillende campagnespots en van de klacht die specifiek naar één van deze spots verwijst.

Zij heeft vastgesteld dat de verschillende campagnespots eenzelfde stramien volgen, waarbij met dreigender wordende muziek op de achtergrond en een duistere sfeerschepping telkens wordt ingezoomd op een boiler of een kachel als oorzaak van het geschetste probleem – in de spot in kwestie met name op de boiler die in een hoek van de badkamer hangt, waarbij men een vrouw ziet die steun zoekt aan de badrand en erop moet gaat zitten, met daarbij de voice-over: “Nee, je dochter is niet kwaadaardig, maar je boiler wel. Duizeligheid is één van de symptomen van een CO-vergiftiging. Ontdek meer op co-risico.be.”. De twee andere spots kaarten respectievelijk de symptomen misselijkheid en hoofdpijn en vermoeidheid aan.

De Jury houdt er vooreerst aan haar begrip uit te drukken voor de klaagster, die zelf slachtoffer van CO-vergiftiging is geweest.

Zij heeft er echter ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat hij met deze campagne, die in nauwe samenwerking met het Netwerk Brandweer en het Antigifcentrum is gemaakt, het bewustzijn rond CO-vergiftiging wil vergroten om het aantal CO-slachtoffers te doen dalen, en dit door de voornaamste symptomen van een CO-vergiftiging en de oorzaak ervan in beeld te brengen, waarbij het Netwerk Brandweer advies gaf over de gekozen verwarmingstoestellen in de spot (boilers en kachel) en over de plaatsing ervan, en het Antigifcentrum adviseerde over de symptomen van een CO-vergiftiging, met de focus op de meest voorkomende symptomen, gegeven dat de reactie op een CO-vergiftiging voor iedereen anders is.

De Jury is dienaangaande van mening dat dit door de adverteerder nagestreefde doel ook voldoende duidelijk blijkt uit de betrokken spots en dat de hierbij gebruikte beelden en bewoordingen niet van aard zijn om het publiek te misleiden of een aantasting van de menselijke persoon uit te maken.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet indruist tegen de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen