Advieskantoor Verduyn 07-09-2021: Onbevoegd

Adverteerder / Annonceur: ADVIESKANTOOR VERDUYN

Product-Dienst / Produit-Service: Beleggingen

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager verwees in zijn diverse uiteenzettingen onder meer naar vermeldingen op de website van het betrokken bedrijf over de omvang van de instapkosten voor beleggingen bij hem, naast vermeldingen hierover in persoonlijke communicaties met het betrokken bedrijf en in een oudere nieuwsbrief.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager heeft, onder verwijzing naar de voormelde vermeldingen, die volgens hem misleidend waren en/of zijn, in verschillende berichten de historiek uiteengezet van een reeds geruime tijd aan de gang zijnde conflict met het betrokken bedrijf over de terugbetaling van volgens hem in het verleden te veel betaalde instapkosten bij bepaalde beleggingen. Hierbij is tevens sprake van een dossier bij de Ombudsman van de Verzekeringen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Onbevoegd
Décision Jury de première instance: Hors compétence

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de verschillende stukken van het dossier en heeft er nota van genomen dat de klager in verschillende berichten de historiek uiteenzet van een reeds geruime tijd aan de gang zijnde conflict met het betrokken bedrijf over de terugbetaling van volgens hem in het verleden te veel betaalde instapkosten bij bepaalde beleggingen, en waarbij tevens sprake is van een dossier bij de Ombudsman van de Verzekeringen. Hierbij verwees de klager onder meer naar vermeldingen op de website van de adverteerder, naast vermeldingen in persoonlijke communicaties met het betrokken bedrijf en in een oudere nieuwsbrief, die volgens hem misleidend waren en/of zijn.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat ook het betrokken bedrijf in zijn reactie in eerste instantie naar dit conflict over de terugbetaling van instapkosten verwijst.

Zij heeft er ten slotte nota van genomen dat binnen het ruimere kader van dit conflict tevens een procedure loopt of liep bij de Ombudsman van de Verzekeringen, die echter klaarblijkelijk niet het door de klager gewenste resultaat lijkt te zullen opleveren of te hebben opgeleverd.

De Jury is van mening dat uit het geheel van de elementen van dit dossier duidelijk blijkt dat de klacht die bij haar werd ingediend volledig kadert binnen een vooraf bestaand langlopend conflict tussen de klager en het betrokken bedrijf, en dit met het oog op de terugbetaling aan de klager van volgens hem in het verleden te veel betaalde instapkosten bij bepaalde beleggingen.

In dit verband vestigt zij er echter de aandacht op dat het haar overeenkomstig artikel 2 van haar Reglement niet toekomt om dergelijke geschillen tussen koper en verkoper te beslechten.

De Jury heeft zich derhalve onbevoegd verklaard in dit dossier.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen