Codes/Regels

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) baseert haar beslissingen enerzijds op de wettelijke bepalingen (wet op de handelspraktijken, wetgeving per categorie van producten en diensten,…) en anderzijds op de zelfdisciplinaire bepalingen (codes, regels, aanbevelingen).

Op deze pagina vindt u verschillende zelfdisciplinaire codes en regels terug die toegepast worden door de JEP.
 
Zelfdiscipline is een uiting van de wil van de beroepssector om zichzelf gedragsregels op te leggen en derhalve op maatschappelijk en economisch vlak zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

De opstelling van deze gedragsregels impliceert niet alleen dat er een consensus bestaat over de inhoud ervan, maar tevens een codificatie, m.a.w. het formaliseren van deze teksten die de goedkeuring verkregen hebben van diegenen die er zich toe verbinden deze gedragsregels na te leven in de uitoefening van hun beroepsactiviteit.

Deze codes kunnen algemeen zijn (bv. IKK code), sectorieel (per categorie van product/dienst) of intersectorieel (aangaande een problematiek die verschillende sectoren aanbelangt).

Naast de codes die opgesteld werden op initiatief van de respectievelijke beroepssectoren, heeft de Jury ook zelf een aantal regels uitgevaardigd inzake reclame.